تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در استارتر گوساله‌های شیرخوار بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و گوارش‌پذیری مواد مغذی

مریم عبادی پرچین سفلی؛ حسین عبدی بنمار؛ جمال سیف دواتی؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت؛ صیاد سیف زاده

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 239-247

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.275462.653684

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در خوراک آغازین بر عملکرد رشد، برخی متابولیت­های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله­های شیرخوار هلشتاین بوده است. به این منظور 32 راس گوساله شیرخوار هلشتاین (نر و ماده) با میانگین وزنی 5/0±40 کیلوگرم در یک طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 8 تکرار انتخاب شده و به مدت 75 روز ادامه ...  بیشتر

تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری

آزاده بوستان؛ الهام رضوان نژاد؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.118008.653285

چکیده
  یکی از پرسش‌های مطرح در زمینة ارزیابی ژنگانی (ژنومیک)، تأثیرگذاری یا تأثیرگذار نبودن استفاده از حیوانات برتر به‌عنوان گروه مرجع، بر درستی ارزش اصلاحی برآوردی کاندیدای انتخاب است. در این تحقیق درستی ارزیابی ژنگانی در شرایطی که تنها حیوانات برتر در جمعیت مرجع بودند (راهبرد1) با شرایطی که حیوانات گروه مرجع نمونه‌ای تصادفی از جمعیت ...  بیشتر