داوران برتر 1396

 

مجید خان سفید  
رستم عبداللهی آرپناهی دانشگاه تهران
علیرضا یوسفی دانشگاه تهران
حسین جهانیان نجف آبادی  دانشگاه بوعلی سینا
هادی آتشی دانشگاه شیراز
مهدی ژندی دانشگاه تهران
مهدی دهقان بنادکی