نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مراغه

2 دانش آموخته ارشد مراغه

3 استادیار زنجان

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله‌ی کانولا با منابع مختلف چربی، بر صفات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و کلسترول زرده‌ی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری های لاین W-36 در فاز اول دوره‌ی تخم‌گذاری به مدت 12 هفته انجام گرفت. در این تحقیق 432 قطعه مرغ تخم‌گذار در قالب آزمایش فاکتوریل 4×3 با طرح پایه‌ی کاملاً تصادفی برای آزمون اثر 3 سطح کنجاله‌ی کانولا (0، 5/7 و 15 درصد) و منابع مختلف چربی (روغن سویا، روغن کانولا، چربی طیور و اسید چرب) با 3 تکرار و 12 مرغ در هر تکرار مورد استفاده گرفت. سطوح مواد مغذی همه‌ی جیره‌ها یکسان در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که صفات عملکردی شامل میانگین وزن تخم‌مرغ، تولید توده‌ای تخم مرغ، میانگین خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و صفات کیفی تخم‌مرغ شامل وزن مخصوص، وزن پوسته، واحد هاو، ضخامت پوسته و کلسترول زرده‌ی تخم‌مرغ تحت تأثیر سطوح مختلف کنجاله‌ی کانولا و منابع مختلف چربی قرار نگرفتند. اثر اصلی منبع چربی و اثر متقابل بین سطوح کنجاله و نوع چربی بر تولید تخم مرغ و شاخص زرده معنی دار بود (05/0>P). افزودن روغن سویا به جیره‌ی حاوی 15 درصد کنجاله‌ی کانولا، باعث افزایش درصد تولید تخم‌مرغ شد (05/0>P). استفاده از روغن- کانولا نیز تأثیر مثبتی در بهبود شاخص زرده داشت (05/0>P). کمترین هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم مرغ متعلق به جیره‌ی 15درصد کنجاله‌ی کانولا و چربی طیور بود (05/0>P). افزودن 15 درصد کنجاله‌ی کانولا و چربی طیور به عنوان منبع چربی می‌تواند از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Canola Meal and Fat Sources on Performance and Egg Quality in Laying Hens

نویسندگان [English]

  • alireza safamehr 1
  • naeem khandani 2
  • mohammad hossein shahir 3

چکیده [English]

This experiment was carried out to study the effects of different levels of canola meal of different fat sources on the egg quality, performance as well egg yolk cholesterol during the first 12 weeks of age in laying hens (Hy-line W-36). Throughout the experiment a total of 432 hens were employed in a completely randomized design in a factorial arrangement of 3×4, with three levels of canola meal (0, 7.5 and 15%) and different fat sources (soybean oil, canola oil, poultry tallow and fatty acid), with three replicates (n=12). The results showed that Egg weight (g), egg production (%), egg mass (g), feed consumption (g), feed conversion ratio, and egg quality traits including, egg gravity, shell weight (g), haugh unit, shell thickness (mm) and egg yolk cholesterol were not significantly affected by levels of canola meal and by fat sources. The egg production was increased by addition of soybean oil to diets containing 15% canola meal (p<0.05). Feeding of 15% canola meal + soybean oil, increased egg production (p<0.05). Layers which consumed canola oil bore a higher yolk index. Feed cost per kilogram of egg mass decreased significantly in the treatment of 15% canola meal, and poultry fat. The replacement of 15% canola meal and poultry tallow supplementation as a fat source in diets should be useful in decreasing of feed costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola meal
  • Egg yolk.
  • Poultry tallow
  • soybean oil