نویسندگان

1 استادیار زنجان

2 دانش آموخته ارشد

3 استاد دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف دانه خام کلزا با و بدون افزودن مولتی آنزیم در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 6×2 با 2 سطح آنزیم (با و بدون آنزیم) و 6 سطح دانه خام کلزا (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد) با 432 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه انجام گرفت. جیره‌های آزمایشی در دو دوره 21-14روزگی و 42-21روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح 5 درصد دانه خام کلزا (با و بدون افزودن آنزیم) سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل نسبت به سایر سطوح جایگزینی دانه خام کلزا گردید (05/0P<) و تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد (جیره ذرت-کنجاله سویا) نداشت. با افزایش سطح دانه خام کلزا مصرف خوراک به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). سطوح بالای دانه خام کلزا (25 درصد) باعث کاهش درصد لاشه، درصد چربی محوطه بطنی و افزایش درصد وزن کبد شد (05/0P<) اما تاثیری بر درصد کل دستگاه گوارش (شامل پیش معده و سنگدان، روده کوچک) نداشت. اثر اصلی سطوح مختلف دانه خام کلزا در سن 26 روزگی برسطح هورمون T3، آنزیم AST و کراتینین معنی‌دار بود (05/0P<)، اما در سن 42روزگی بر اکثر پارامترهای خونی (بجز کراتینین) تاثیر معنی‌داری نداشت که این نشان دهنده کاهش اثرات ضد مغذی این دانه با گذشت زمان است. افزودن آنزیم نتوانست باعث بهبود هیچ کدام از معیارهای عملکرد شود. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که می‌توان تا سطح 5 درصد دانه خام کلزا را در جیره غذایی جوجه های گوشتی حتی بدون استفاده از آنزیم به کار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Full Fat Canola Seed (with or without Enzyme Addition) on Performance, Carcass Traits, and Blood Parameters in Broilers

نویسندگان [English]

 • mohammad hossein shahir 1
 • varia andalibi 2
 • mahmood shivazad 3
 • afshin heydari nia 4
 • omid afsarian 4

چکیده [English]

This experiment was designed to evaluate the effects of different levels of full fat canola seed (either with or without any enzyme addition) on broiler productivity. Four hundred and thirty two male broilers were employed in a completely randomized design of 2×6 factorial arrangement involving 2 levels of enzyme (either with or without), and 6 levels of canola seed (0, 5, 10, 15, 20, 25%). Experimental diets were fed in the grower (14-21) and finisher (21- 42) periods. The results indicated that by inclusion of 5% of canola seed (with and without enzyme), weight gain and FCR were more appropriate than the other levels of canola seed (P<0.05) without any significant difference with control. Increased level of canola seed caused decrease in feed intake (P<0.05). Higher levels of canola seed (25%) caused the decreased percentage of carcass and abdominal fat as well as higher liver weight, but did not exert any significant effects on gastrointestinal tract. Effects of canola seed levels at 26 days of age on T3, AST and creatinine were significant(P<0.05), but at 42 days of age no significant effect was observed (except for creatinine), indicating decreased anti- nutritive effects of canola seed by age. The added enzyme did not improve the performance parameters. In conclusion, the results indicate, that up to 5% of canola seed could be added to broiler rations without any need for enzyme addition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood parameters
 • broiler
 • enzyme
 • Full fat Canola seed
 • performance
 • thyroxin