تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ، کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتئین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسل

نویسندگان

چکیده

در تغذیه زنبورعسل مواد غذائی پروتئین‌دار مانند انواع دانه سویا، انواع گلوتن، انواع مخمر، انواع کنجاله دانه های روغنی، پودر شیر و تخم مرغ و ... را به عنوان جایگزین گرده مصرف می‌کنند ولیکن اثرات و هضم این مواد هنوز کاملاٌ شناخته‌شده نیست. در این پژوهش6تیمار غذایی متشکل از 3 ماده پروتئینی گلوتن ذرت ،کنجاله سویا ومخمر نانوایی با سطح پروتئین خام 20و 25% وانرژی کل4000کیلوکالری درکیلوگرم ماده خشک مورداستفاده قرار گرفت ودرگروه شاهد فقط شربت شکر مصرف گردید. هر یک از تیمار ها برروی 5کلنی(تکرار) و در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرارگرفتند. کلنی ها از نظر عسل،جمعیت و ملکه خواهری هم سن یکسان سازی گردیدند و فراسنجه های میزان مصرف غذا ، وزن بدن ، درصد پروتئین و چربی لاشه زنبوران کارگر اندازه گیری شدند. در مجموع سه دوره 6 روزه تغذیه ازجیره ها انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که در تیمار های مختلف، مقدار مصرف جیره ها، دوره تغذیه، درصد پروتئین، درصد چربی لاشه و وزن بدن کارگران بایکدیگر اختلاف معنی دار دارند(01/0 (P<. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق استفاده از روش جیره نویسی علمی همانند سایر دام ها در تغذیه زنبورعسل نیز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Supplemental Diets of Corn Gluten, Soybean Meal and Bakery Yeast on Body Weight, Protein and Fat Percent in Worker Honey Bees

نویسندگان [English]

 • gholam ali nehzati pa qaleh
 • ali nikkhah
 • gholam hossein tahmasbi
 • mohammad moradi shahr babak
چکیده [English]

Honeybees like the other animal creatures require proteins, fats, carbohydrates, minerals vitamins and water for their maintenance, growth and reproduction. Normally they obtain their nutritional requirements from flowers but there are times when there aren’t sufficient flowers within reach they become in need of supplemental feeding. Some such nutritional substances as soybeans, glutens, yeasts, oilseed meals, milk powder, egg powder and others, are used as protein supplements, but their efficiency and digestibility are unknown as yet. In this research 6 diets comprised of 3 protein supplements (corn gluten, soybean meal and bakery yeast) at two levels of protein content (20 and 25%) along with 4000 kcal/kg GE of dry matter and sugar syrup (as control) were employed in a completely randomized design of 5 replicates (nucleuses). Data for body weight, carcass protein and fat percentage, as well as feed consumption were gathered and analyzed using SAS software. Results indicated that the difference between treatments was significant (P<0.01) for: feed consumption, feeding period, carcass protein, fat percentage a well as for body weight in worker group of bees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body weight
 • carcass fat
 • Carcass protein
 • Diet.
 • feed consumption
 • Honeybee
 • Supplemental feeding