ارزیابی پلی‌مورفیسم ژنتیکی گله اصلاحی گوسفند افشاری با هدف وارد نمودن ژن FecB

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق انجام بررسی مقدماتی و امکان سنجی اجرای پروژه وارد نمودن ژن چند قلوزائی FecB به گوسفند افشاری می باشد. در این راستا تست مستقیم DNA به روش PCR-RFLP برای تشخیص وجود احتمالی آلل مسئول در پدیده چند قلوزایی در گوسفند افشاری بررسی شد. همینطور محتوای چند شکلی گله اصلاحی گوسفند افشاری بر روی کروموزم های حامل و غیر حامل ژن مورد نظر با هدف بهره گیری از آن در پالایش ژنوم وارد شده در یک نمونه 100 راسی با 18 جایگاه میکروساتلایت مورد بررسی قرار گرفت. صرفنظر از جایگاه مونومورفیک MCMA26 بقیه جایگاههای مورد مطالعه، سطح متوسطی از چند شکلی را نشان دادند، به طوری که در مجموع 102 آلل با میانگین 6 آلل به ازای هر جایگاه تشخیص داده شد. با محاسبه فراوانی های آللی، برآوردی از پارامترهای دخیل در محتوای اطلاعات ژنتیکی گله همچون هتروزیگوسیتی، PIC-Value، احتمال همسانی (I) و قدرت تشخیص (D) برای جایگاههای مورد مطالعه بدست آمد. میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار معادل 0.72 (SD=0.07) و میانگین PIC معادل 0.67 (SD=0.08) برآورد شد احتمال همسانی کل پس از اعمال تصحیح برای جایگاههای پیوسته معادل 3.128E-13 برآورد گردید. نتایج بدست آمده از آنالیز جایگاههای میکروساتلایت نشان می دهد که علیرغم وجود سیستم بسته اصلاحی در طول چند سال گذشته هنوز مقدار تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در گله مورد نظر وجود دارد. همچنین نتایج الگوی باندی بدست آمده از هضم فرآورده PCR با آنزیم AvaII نشان داد که جهش مسئول فنوتیپ چند قلوزاییFecBB در گوسفند افشاری وجود ندارد. نتایج حاصل از این مطالعه مقدماتی، تصمیم گیری در خصوص شروع پروژه وارد نمودن ژن را تسهیل می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introgression of FecB Major Gene into Elite Breeding Flock of Afshari Sheep: Preliminary Evaluation of Polymorphism Content and Applicability of Marker Data

نویسندگان [English]

  • saber Qanbarii
  • rahim Osfoori
  • morad pasha eskandari nasab
چکیده [English]

One of the traits of the greatest financial impact on sheep production is the number of lambs weaned per ewe with FecB considered as the most well known major gene concerned with this trait. In order to conduct a marker assisted introgression (MAI) program the presence of FecB responsible mutation in Afshari sheep breeding flock was surveyed. Direct test to detect FecBB allele was conducted on 74 DNA samples through PCR-RFLP assay. Also the polymorphism content of the breeding flock was investigated by genotyping of one hundred randomly sampled animals at eighteen microsatellite loci selected on the chromosomes that did or did not carry introgressed gene. Except for MCMA26 monomorphic locus, other microsatellite loci exhibited a moderate level of polymorphism. As such a total of 102 alleles were detected with a mean number of 6 alleles per locus. A full characteristics assay of this set of seventeen polymorphic loci was carried out, generating allele frequency distributions that were employed to estimate genetic parameters of these loci, including expected heterozygosity, polymorphism information content (PIC), probability of identity (I), and discrimination power (D). The average expected heterozygosity was 0.72 (SD=0.07) and the average PIC were 067 (SD=0.08). Cumulative value of I corrected for linked loci was estimated as 3.128E-13. The results of microsatellite analysis indicated that, despite the selective breeding along with closed flock system over a number of generations, a relatively high level of allelic variability still exists in the breeding flock. Besides, the results of banding patterns from AvaII digestion of PCR products indicate the absence of FecB mutation in this elite flock. These observations demonstrate the applicability of marker data and would assist in making decisions on starting MAI program for an inclusion of FecB gene into the Afshari breed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Afshari sheep
  • FecB
  • Gene introgression
  • Microsatellite