اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین

نویسندگان

چکیده

بیست و چهار رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه57±217 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 جیره آزمایشی، جیره شاهد بدون روغن منداب و جیره‌های حاوی 2% و 4% روغن منداب (بر اساس ماده خشک جیره) و 8 واحد آزمایشی(تکرار) در هر جیره به مدت 120 روز تغذیه گردیدند. میزان مصرف ماده خشک به صورت روزانه و افزایش وزن گوساله‌ها به صورت ماهانه اندازه‌گیری گردید و پس از 4 ماه تغذیه انفرادی گوساله‌ها کشتار شده و صفات مرتبط با لاشه آنها اندازه‌گیری شد. وزن نهایی و میانگین افزایش وزن روزانه گوساله‌های تغذیه شده با جیره‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشتند. ولی روغن منداب سبب کاهش معنی دار خوراک مصرفی و بهبود ضریب تبدیل غذایی گوساله‌ها گردید (05/0 P < ). به جز ضخامت چربی روی دنده 12 که در نتیجه استفاده از روغن به طور معنی داری افزایش یافت، استفاده از روغن منداب اثر معنی داری روی بازده لاشه، درصد چربی داخلی و سطح مقطع عضله راسته گوساله ها نداشت. روغن منداب سبب افزایش معنی دار درصد چربی خام و کاهش معنی دار درصد پروتئین خام و رطوبت گوشت بدون استخوان دنده های 10، 11 و 12 گردید، ولی بر میزان خاکستر آن اثر معنی داری نداشت. روغن منداب به طور معنی‌داری سبب افزایش درصد 18:0C و18:1 C و کاهش معنی‌دار 14:0 Cو 16:1 Cدر گوشت بدون استخوان دنده های 11،10 و12 گردید، ولی اثر معنی‌داری روی درصد اسیدهای چرب14:0C، 17:0C، 17:1C، 18:2C و 18:3 Cنداشت. نتایج بررسی های اقتصادی بیانگر آن بود که استفاده از روغن منداب در سطح 4درصد در ماده خشک جیره گوساله های نر پرواری قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Rapeseed Oil on Performance and Carcass Characteristics of Holstein Male Calves

نویسندگان [English]

  • mehdi eftekhari
  • kamran rezayazdi
  • ali nikkhah
  • ardeshir nejati javaremi
چکیده [English]

Twenty-four Holstein male calves (BW=217±57kg) were employed to evaluate the effects of rapeseed oil supplementation on growth, carcass as well as on meat quality and fatty acid content of longissimus thoracis muscle in a completely randomized design. The calves were divided into three groups and allocated to three diets of: a corn/barley-based diet (C); a diet containing 2% (DM basis) rapeseed oil (LC); and one containing 4% (DM basis) rapeseed oil (HC). Feed offered was recorded daily, the calves were weighed monthly and slaughtered after 4 months of trial. The obtained data indicated that dry matter intake was greater for steers fed C diet than for those fed LC and HC (P<0.05), but feed efficiency was lower for steers fed C diet rather than LC and HC (P<0.05). There were no differences (P>0.05) observed in average daily gain, hot carcass weight, and in longissimus muscle area. No differences were observed (P>0.05) in carcass readings except for back fat in which calves fed the HC diet had more back fat as compared to those fed the C diet. There were significant differences observed in meat quality of longissimus thoracis muscle, i. e. the ether extract was significantly increased (P<0.05) while crude protein and moisture significantly reduced due to being fed LC and HC. The use of rapeseed oil had no effect on muscle ash content (P>0.05). Fatty acid composition was affected by treatments, Feeding LC and HC diets increased (P<0.05) the percentages of C18:0 and C18:1 while decreasing (P<0.05) the percentages of C14:0 and C16:1. There were no differences (P>0.05) observed in the percentages of C14:0, C17:0, C17:1, C18:2, and C18:3 of the treatments. Concluding from the economic aspects of the study, ause of 4 percent (DM basis) of rapeseed oil in the diet of growing male calves is recommendable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcass characteristics
  • Fatty acid
  • Holstein.
  • Performance of male calf
  • Rapeseed oil