اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

راحله صادقی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 313-320

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50374

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار‌هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین‌های انتخاب‌شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به‌طور متوسط به‌ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده ...  بیشتر

تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی

حمید بیگی؛ عباس پاکدی؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 39-45

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر انتخاب واگرای کوتاه‌مدت برای وزن 4 هفتگی بر روند رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی انجام گردید. لاین‌های مختلف بلدرچین ژاپنی اعم از لاین سنگین وزن (HW)، لاین سبک وزن (LW) و لاین شاهد در طی 7 نسل انتخاب برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که وزن بدن بلدرچین‌های لاین HW از سن 11 روزگی به ...  بیشتر