فراسنجه‌های متابولیک، وضعیت ضداکسیداتیو، تغییرات وزن بدن و عملکرد گاوها طی دوره انتقال

ابراهیم قاسمی؛ محمد حسین صفری فروشانی؛ مسعود علیخانی؛ جواد شیرانی شمس آبادی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 171-184

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.282022.653709

چکیده
  در این پژوهش، تفاوت­های متابولیک و وضعیت ضد­اکسیداتیو، تغییرات وزن و عملکرد تولیدی شمار 12 راس ﮔﺎو هلشتاین یک­بار زایش (وزن زایش 48±643) در مقایسه با 15 راس گاو چندبار زایش (وزن زایش 65±773) طی دوره انتقال بررسی شدند. نمونه خون جهت تجزیه فراسنجه­های متابولیک و ضد­اکسیداتیو در روزهای 14-، 1+ و 21+ (نسبت به زایمان)، وزن بدن و نمره ...  بیشتر