تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی

طاهره محمدیان؛ مهدی خدایی مطلق؛ احمد زارع شحنه

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 457-463

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56830

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسۀ اثر افزودن غلظت‌های متفاوت ژل رویال به رقیق‌کنندۀ منی، بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم بز پس از انجماد بود. هفته‌ای دو بار از چهار بز نر بالغ با استفاده از مهبل مصنوعی اسپرم‌گیری شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم در چهار گروه دارای ژل رویال با غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و در شش تکرار در معرض ...  بیشتر