تأثیر منبع غله و افزودن آنزیم به جیره بر عملکرد و صفات سرمی در جوجه‌های گوشتی

ابراهیم قرقانی؛ احمد کریمی؛ قربانعلی صادقی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.231174.653522

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر منبع غلۀ جیره (ذرت یا سه رقم گندم سرداری، زرین و آذر 2) با و بدون افزودن آنزیم کربوهیدراتاز بر شاخص­های عملکردی، وزن نسبی اندام­های گوارشی و صفات سرمی جوجه­های گوشتی با استفاده از 392 قطعه جوجه‌خروس راس 308 به‌صورت طرح کامل تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و چهارده قطعه پرنده در هر تکرار ...  بیشتر