داوران برتر سال 1395

هادی

آتشی

دانشگاه شیراز

رستم

عبداللهی آرپناهی

دانشگاه تهران

مهدی

ژندی

دانشگاه تهران

ایمان

حاج خدادادی

 دانشگاه اراک

محمد

مرادی شهربابک

دانشگاه تهران

عباس

پاکدل

دانشگاه صنعتی اصفهان

امین

خضری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علیرضا

صفامهر

دانشگاه آزاد مراغه

حسین

جهانیان نجف آبادی

دانشگاه بوعلی سینا