8954856055505db

نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون تولید گاز بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • آنالیز لایه‌بندی جمعیت بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 437-451]
 • آنتی آروماتاز تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • آنزیم‌های کبدی تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

ا

 • اپیتلیوم اسپرم‌ساز تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]
 • اثربخشی انتخاب اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • اثر ضد باکتریایی تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • اثر متقابل چربی و پروتئین تأثیر مکمل چربی (نمک‌های کلسیمی) در جیره‌های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 133-143]
 • اسب عرب ایرانی شناسایی نواحی تحت انتخاب مثبت در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی با استفاده از روش مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 321-333]
 • اسپرم تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • استخراج DNA از نمونۀ مو بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • استخراج IgY تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • استخوان درشت‌نی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • اسید پروپیونیک بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • اسیدهای چرب امگا-3 ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 43-53]
 • اشریشیاکلی بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • اضافه وزن تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • اطلاعات چندشکلی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • الایزا تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]
 • الیاف‌های هضم‌نشده تأثیر جایگزینی بخشی از یونجه با تفالۀ چغندر، کاه بدون فرآوری و فراوری‌شده بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 159-170]
 • ایلئوم اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 415-425]
 • ایمنی ذاتی اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • ایمونوگلوبولین Y تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • اندازه مؤثر تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 381-392]
 • اندازۀ قطعه‌های علوفۀ جیره اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 285-295]
 • اندازۀ مؤثر جمعیت بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]
 • انرژی خالص شیردهی ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • انرژی قابل سوخت‌وساز ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • انرژی قابل متابولیسم اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • اویداکت اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • اولتراسونوگرافی تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]

ب

 • بازدۀ استفاده از خوراک تأثیر مکمل چربی (نمک‌های کلسیمی) در جیره‌های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 133-143]
 • باکتری‌های سکوم تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • بیان ژن ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 43-53]
 • بیان ژن شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 179-191]
 • بتائین تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • برگشتگی جنسیت تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • بز تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]
 • بز کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • بز مرخز تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • بلوغ علوفه اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • بلوک تک‌جوری بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]

پ

 • پروبیوتیک تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]

ت

 • تابعیت تصادفی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 213-221]
 • تانن متراکم بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • تجزیه‌پذیری اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • تجزیه‌پذیری پروتئین تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 545-556]
 • تخمیر اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • تخمیر بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • تراکم بالا تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • تزریق درون تخم مرغی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • تزریق درون تخم‌مرغی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • تعیین جنسیت تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]
 • تفاله انگور کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • تفالۀ چغندر تأثیر جایگزینی بخشی از یونجه با تفالۀ چغندر، کاه بدون فرآوری و فراوری‌شده بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 159-170]
 • تنش تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]
 • تنش حرارتی تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]
 • تنش گرمایی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 405-414]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 437-451]
 • توارث سیتوپلاسمی تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • توپولوژی مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • تولید تودۀ میکروبی ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • تولید گاز ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • تولیدمثل تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 171-177]

ج

 • جاذب رطوبت اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • جاذب سموم کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • جهش نقطه‌ای واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 453-458]
 • جوجه گوشتی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • جوجه‌ گوشتی تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 405-414]
 • جوجه‌های گوشتی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • جوجۀ تجاری راس شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 179-191]
 • جوجۀ گوشتی تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]

چ

 • چربی شکمی تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]
 • چرخه فحلی اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • چند‌شکلی تک نوکلئوتیدی بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]

ح

 • حذف اختیاری و اجباری بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 311-320]
 • حذف بهینه پیامدهای زیستی و اقتصادی تغییر در سیاست‌های حذف اختیاری [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]

خ

 • خروس سنگین تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]
 • خیساب مایع ذرت اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • خطا در شجره اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • خون کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]

د

 • دیازینون کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • دیجستا® مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • درستی مستندسازی تأثیر مستندسازی نژادگان و معماری‌های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A در پیش‌بینی ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 145-157]
 • دورۀ انتقال تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • دورۀ انتقال تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 193-201]

ر

 • رابطه‌های علّی جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • رابطۀ خویشاوندی تأثیر اسناد کردن و تراکم نشانگری در بهبود درستی ارزیابی‌های ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 73-81]
 • ریخت‌شناسی روده مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 381-392]
 • رفتار تغذیه‌ای اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 285-295]
 • رقیق‌کننده تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • رقیق‌کننده تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]
 • روی بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • روش مولکولی تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]

ز

 • زرده تخم‌مرغ تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]

ژ

 • ژنCHD تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]

س

 • سامانۀ تجزیۀ رایانه‌ای تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • سخت‌زایی جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • سرما‌محافظ تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • سلولیت بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • سود خالص سالیانه پیامدهای زیستی و اقتصادی تغییر در سیاست‌های حذف اختیاری [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • سولفات روی و مس تأثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش‌های آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد بره‌ها و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 267-284]
 • سویۀ پرنده مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]

ش

 • شاخص انتخاب ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 481-494]
 • شاخص بلوغ پیش‌بینی مؤلفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 237-246]
 • شبکۀ بیزی مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • شجره ناکامل اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • شکمبه کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]

ض

 • ضریب تبدیل خوراک تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]
 • ضریب تبدیل غذایی اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 415-425]

ط

 • طرح چرخشی فاکتوریل اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 285-295]
 • طول آبستنی جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]

ع

 • عصارۀ آویشن بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • عصارۀ پونۀ کوهی بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • عملکرد اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 415-425]
 • عملکرد اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]

غ

 • غدۀ پستان ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 43-53]
 • غلات اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]

ف

 • فاز تأخیر اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • فراسنجه‌های خون تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 193-201]
 • فراسنجه‌های خونی تأثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش‌های آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد بره‌ها و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 267-284]
 • فراسنجه‌‌های ژنتیکی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 213-221]
 • فراسنجه‌های سرم تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • فراسنجه‌های شکمبه‌ای تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 545-556]
 • فرآوری شیمیایی تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 545-556]
 • فعالیت آنزیمی اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • فعالیت آنزیمی شکمبه بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • فعالیت کبد تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 193-201]
 • فلاوومایسین بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • فولیکول تخمدانی تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 171-177]

ق

 • قابلیت هضم اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • قابلیت هضم ایلئومی تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • قناری تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]

ک

 • کاه گندم تأثیر جایگزینی بخشی از یونجه با تفالۀ چغندر، کاه بدون فرآوری و فراوری‌شده بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 159-170]
 • کلی باسیلوز بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • کلسترول تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]
 • کنسانتره به علوفه تأثیر جایگزینی بخشی از یونجه با تفالۀ چغندر، کاه بدون فرآوری و فراوری‌شده بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 159-170]
 • کورتیکوسترون تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]

گ

 • گاز تولیدی اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • گاودانه تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 545-556]
 • گاوشیری اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • گاو شیری تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]
 • گاو شیری تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • گاو شیری تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 193-201]
 • گاو شیری بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 311-320]
 • گاو شیری اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • گاومیش بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]
 • گاومیش بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • گاو هلشتاین ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 43-53]
 • گله دومنظوره ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 481-494]
 • گله مادر ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 481-494]
 • گمپرتز پیش‌بینی مؤلفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 237-246]
 • گوارش‌پذیری اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • گوارش‌پذیری بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • گوساله‌های در حال رشد تأثیر مکمل چربی (نمک‌های کلسیمی) در جیره‌های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 133-143]
 • گوسالۀ‌ در حال رشد اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 285-295]
 • گونادوترپین جفت اسب‌سانان تأثیر زمان‌های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک‌قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در شرایط پرورش عشایری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 557-565]

ل

 • لاشه اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 415-425]
 • لاکتات دهیدروژناز تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]
 • لوله‌های اسپرم‌ساز تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]

م

 • ماتریس روابط خویشاوندی اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • مدل‌های هضمی اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • مرغ بومی اصفهان شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 179-191]
 • مرغ مادر تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 171-177]
 • مرغ‌های تخم‏گذار بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • میزان نژادگان ازدست‌رفته تأثیر مستندسازی نژادگان و معماری‌های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A در پیش‌بینی ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 145-157]
 • میش آبستن تأثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش‌های آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد بره‌ها و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 267-284]
 • مشارکت بهینه ژنتیکی ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 481-494]
 • میش لک‌قشقایی تأثیر زمان‌های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک‌قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در شرایط پرورش عشایری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 557-565]
 • مصرف خوراک اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • معادل‌های ساختاری جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • معادلۀ زیست اقتصادی بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 311-320]
 • مقاومت پادزیستی بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • مکمل چربی تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 193-201]
 • ملاس اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • منی تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]
 • منگنز- متیونین اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • موهر تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]

ن

 • ناحیه 5`UTR واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 453-458]
 • نامتعادلی پیوستگی بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]
 • نانوامولسیون اسانس رازیانه تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 405-414]
 • نانو منگنز اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • نبود تعادل پیوستگی تأثیر مستندسازی نژادگان و معماری‌های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A در پیش‌بینی ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 145-157]
 • نیتروژن آمونیاکی ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • نریان تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • نرخ آبستنی تأثیر زمان‌های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک‌قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در شرایط پرورش عشایری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 557-565]
 • نرخ دوقلوزایی تأثیر زمان‌های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک‌قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در شرایط پرورش عشایری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 557-565]
 • نرخ رشد پیش‌بینی مؤلفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 237-246]
 • نرخ هم‌خونی تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 381-392]
 • نژاد اسب کرد شناسایی نواحی تحت انتخاب مثبت در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی با استفاده از روش مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 321-333]
 • نژاد بومی بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 437-451]
 • نژادهای اسب آسیایی تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 381-392]
 • نسبت چربی به پروتئین شیر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 213-221]
 • نشانگر تأثیر اسناد کردن و تراکم نشانگری در بهبود درستی ارزیابی‌های ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 73-81]
 • نشانگر سلیت مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • نشانه‌های انتخاب شناسایی نواحی تحت انتخاب مثبت در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی با استفاده از روش مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 321-333]
 • نقطۀ عطف پیش‌بینی مؤلفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 237-246]
 • نمونه‌گیری گیبس تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • نوروپپتید وای واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 453-458]

و

 • ویتامین B12 تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • ویتامین E تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]
 • وراثت‌پذیری تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • وزن بدن اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 415-425]
 • وزن تولّد گوساله جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • ویژگی‌های رفاهی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 405-414]

ه

 • هاب مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • هتروزیگوسیتی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • هزینۀ حذف بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 311-320]
 • هزینۀ فرصت پیامدهای زیستی و اقتصادی تغییر در سیاست‌های حذف اختیاری [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • همانندسازی تأثیر مستندسازی نژادگان و معماری‌های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A در پیش‌بینی ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 145-157]
 • همانند‌سازی تأثیر اسناد کردن و تراکم نشانگری در بهبود درستی ارزیابی‌های ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 73-81]
 • همبستگی رتبه‌ای اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • همخونی ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 481-494]
 • همزمان سازی فحلی تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]
 • هورمون آزادکننده گونادوتروپین‌ها تأثیر زمان‌های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک‌قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در شرایط پرورش عشایری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 557-565]
 • هورمون‌های تیروئیدی تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 171-177]

ی

 • یاخته‌های لایدیگ تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]