8954856055505db

نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلبومین تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • آلکالین‌فسفاتاز ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • آمار بیزی مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 393-400]
 • آمونیاک بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • آنزیم بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • آنزیم اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]

ا

 • ارزش اصلاحی مقایسه بین ‌BayesC و GBLUP در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی در توزیع‌های متفاوت واریانس ژن‌های عمده اثر [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-268]
 • ارزش غذایی تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]
 • اسب بومی ایران مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 172-182]
 • اسپرم اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • اسید آلی تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • اسید آمینه قابل هضم اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 207-217]
 • اسیدفرمیک تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • اسید‌های چرب اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 219-228]
 • اسیدهای چرب فرار بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • افزودنی میکروبی تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]
 • اقتصادی برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-102]
 • اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • الیاف مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-89]
 • ایمنی سلولی تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • ایمنی هومورال تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • انتخاب انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • انتخاب رایج مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • انتخاب ژنومی مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • انرژی قابل سوخت و ساز بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • انرژی قابل متابولیسم ظاهری اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 207-217]
 • انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • اولتراسوند انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]

ب

 • بتا آگونیست تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • برنامه های نوری تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • بره مهربان اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • بره های لری بختیاری. اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 431-439]
 • بره های نر شال بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 457-464]
 • بستر مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • بلافاصله پس از زایش پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 307-316]
 • بلدرچین ژاپنی تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]
 • بلدرچین ژاپنی بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 423-430]
 • بلدرچین ژاپنی بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • بلدرچین‌ژاپنی تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 413-421]

پ

 • پارامترهای خونی اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • پارامترهای ژنتیکی مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 279-286]
 • پارامترهای ژنتیکی مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 393-400]
 • پاسخ ایمنی استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • پاسخ به انتخاب بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • پاسخ متابولیکی پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 307-316]
 • پراکسیداسیون اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • پراکسیداسیون لیپیدی گوشت مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • پروبیوتیک پروتکسین تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • پروتئینات روی ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • پروتئینات مس ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • پروتئین لاشه صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • پروفایل اسید چرب اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • پیشرفت ژنتیکی استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • پشم تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • پیکولینات کروم استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • پنبه دانه بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 457-464]
 • پودر چربی پالم تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]

ت

 • تابعیت تصادفی استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • تانن متراکم مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • تجزیهپذیری شکمبه ای تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]
 • تجزیه پذیری ماده خشک ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • تجزیه پذیری ماده خشک بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 317-325]
 • تجزیه تک صفتی مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • تجزیه چندصفتی مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارآیی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش گاو هلشتاین در استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 521-530]
 • تحلیل مولفه‌های اصلی استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-111]
 • تخمیر بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • تخمیر شکمبه تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 287-296]
 • تداوم شیردهی استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • ترانسفرین تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • ترانسفرین مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • تیروکسین اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • تعیین نیاز تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]
 • تنش گرمایی استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • تنوع ژنتیکی مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 172-182]
 • توابع ریاضی توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 505-512]
 • توازن منفی انرژی اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • توزیع واریانس ژن‌های عمده اثر مقایسه بین ‌BayesC و GBLUP در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی در توزیع‌های متفاوت واریانس ژن‌های عمده اثر [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-268]
 • تولید شیر تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 491-496]
 • تولید گاز ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • تولید گاز بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 317-325]

ج

 • جیره‌های پروبی صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • جوجه گوشتی مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • جوجه گوشتی تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • جوجه گوشتی اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • جوجه گوشتی استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • جوجه گوشتی تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • جوجه گوشتی مقایسه سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 481-489]
 • جوجه گوشتی آرین تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • جوجه های گوشتی تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]

چ

 • چربی زیر پوستی اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 53-520]
 • چربی طیور مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • چربی لاشه صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • چندشکلی تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • چند شکلی مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]

ح

خ

 • خروس اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • خوراک آغازین اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]

د

 • دانه جو اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • دانه جو اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 369-377]
 • دانه خام کلزا اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • دانه ذرت اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • دانه سویای برشته‌شده اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 219-228]
 • دانه کامل سویای تف‌داده تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • دانه کتان اکسترود شده تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 491-496]
 • دنبه مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • دنبه انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • دوره انتقال تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • دوره خشکی اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]

ر

 • روش تولید گاز مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • روش دو مرحله ای قابلیت هضم مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • روغن سویا تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • روغن سویا مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • روغن سویا اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • روغن ماهی اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • روند ژنتیکی انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]

ز

 • زرده‌ی تخم‌مرغ. مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • زیلپاترول هیدروکلراید تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • زنده مانی اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 431-439]

س

 • ساختار ژنتیکی و هاپلوتیپ مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 172-182]
 • ساقه و برگ موز بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 317-325]
 • سرولوپلاسمین ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • سیستان ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • سیستم ایمنی سلولی. تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • سیستم ایمنی همورال تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • سنتز پروتئین میکروبی اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • سونوگرافی اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 53-520]

ش

 • شاخص انتخاب جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 269-278]
 • شاخص انتخاب محدود شده استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • شاخص‌های لاشه تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]

ص

 • صفات تولیدی مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 279-286]
 • صفات عملکرد اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-122]
 • صفات لاشه مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • صفات لاشه بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]

ض

 • ضایعات انجیر بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]

ط

 • طرح ناتنی بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 423-430]
 • طول عمر اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 431-439]

ع

 • عداد گویچه‌های سرخ اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-171]
 • عصاره روغنی بره موم استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • عصارۀ گل گاو زبان تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 287-296]
 • عضله راسته اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 53-520]
 • عملکرد اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • عملکرد تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • عملکرد بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • عملکرد اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 207-217]
 • عملکرد اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • عملکرد تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]
 • عملکرد اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • عملکرد تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • عملکرد استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • عملکرد پروار بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 457-464]
 • عملکرد تولیدمثلی اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • عملکرد تولیدمثلی تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 491-496]
 • عملکرد رشد تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • عوامل مادری اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-122]
 • عوامل محیطی مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 279-286]

ف

 • فاکتورهای خونی بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • فراوری گندم اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 219-228]
 • فرصت برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-102]
 • فولیکول های اولیه مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-89]
 • فولیکول های ثانویه مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-89]

ق

 • قابلیت هضم اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 465-479]
 • قفس مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • قند محلول اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 369-377]

ک

 • کارآیی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس اندازه‌گیری کارآیی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش گاو هلشتاین در استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 521-530]
 • کارگران زنبور‌عسل صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • کبالت اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • کیفیت تخم تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 413-421]
 • کیفیت گوشت اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • کیفیت لاشه تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • کلسیم پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 307-316]
 • کنجاله تخم پنبه مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]
 • کنجاله‌ی کانولا مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • کنجاله منداب کانادایی مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

گ

 • گیاهان شورپسند ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • گیاه دارویی بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • گاو اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • گاو تازه‌زا پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 307-316]
 • گاوداری های کوچک. برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-102]
 • گاو شیری تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • گاومیش. مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 279-286]
 • گاوهای هلشتاین مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]
 • گاو هلشتاین تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 491-496]
 • گوساله‌های نرهلشتاین اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 219-228]
 • گوساله‌های هلشتاین اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • گوسفند مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-89]
 • گوسفند انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • گوسفند اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 465-479]
 • گوسفند. بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • گوسفند. تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 287-296]
 • گوسفند بلوچی و صفات پشم تجزیه جایگاه های ژنی (QTL)، مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 539-552]
 • گوسفند کرمانی تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • گوسفند لری‌بختیاری استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-111]
 • گوسفند ماکویی مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • گوسفند مغانی اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 53-520]

ل

 • لاین تجاری گوشتی توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 505-512]
 • لاین گوشتی اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-122]
 • لری‌بختیاری انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • لیزین تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]

م

 • متان بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • متان تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 287-296]
 • محصول فرعی اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 369-377]
 • مدل سازی جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 269-278]
 • مدل های خطی و تابع ویبول اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 431-439]
 • مرغ مادرگوشتی اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 207-217]
 • مرفولوژی روده باریک بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 457-464]
 • معادله تابعیت درجه دوم تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]
 • مکان مکان‌یابی ژنها تجزیه جایگاه های ژنی (QTL)، مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 539-552]
 • مکمل متیونین تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • مکمل ویتامینی مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • ملاتونین اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • منابع متیونین مقایسه سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 481-489]
 • منحنی تولید تخم مرغ توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 505-512]
 • منی یخ زده اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • موننسین اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 465-479]

ن

 • نیتروژن ادراری با منشاء داخلی اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 465-479]
 • نیتروژن متابولیکی مدفوع اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 465-479]
 • نرم‌افزارهای اصلاح نژاد مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 393-400]
 • نشانگر تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • نشانگرهای DNA تجزیه جایگاه های ژنی (QTL)، مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 539-552]
 • نشانگرهای ریزماهواره بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 423-430]

و

 • واحدهای تولیدی گاو هلشتاین اندازه‌گیری کارآیی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش گاو هلشتاین در استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 521-530]
 • ویتامین 12B اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • ویتامین‌ A ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • ویتامین E اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • وراثت‌پذیری تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 413-421]
 • وزن بدن صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • وزن بدن بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 423-430]
 • وزن سینه بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • وزن و اضافه وزن. تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]

ه

 • هزینه های تولید جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 269-278]
 • هماتوکریت اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-171]
 • همبستگی ژنتیکی تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 413-421]
 • همبستگی ژنتیکی بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • همدان. اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-171]
 • هم‌راستایی چندگانه استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-111]
 • هموگلوبین تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • هموگلوبین خون اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 161-171]

ی

 • یونجه سیلو شده تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]