8954856055505db

نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، احمد مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • آتشی، هادی تعیین وزن بهینه کشتار بر اساس ویژگی‌های لاشه در بره‌های نر نژادهای قزل و مهربان [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 239-245]
 • آذرنیوند، حسین اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • آر ایمر، پیتر برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]

ا

 • احسانی، محمد تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 311-320]
 • احمدی، احمد برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]
 • احمدپناه، جواد مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • ادریس، محمد علی اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • ایران پور مبارکه، وحید تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • ارزانی، حسین اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • ایزدی فرد، جمشید تعیین وزن بهینه کشتار بر اساس ویژگی‌های لاشه در بره‌های نر نژادهای قزل و مهربان [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 239-245]
 • اسدی خشوئی، ابراهیم تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • اسلامیان فارسونی، نجمه اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 297-309]
 • اسماعیل زاده کشکوئیه، علی تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • اسماعیلی زاده کشکوئیه، علی ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 199-205]
 • اکبری افجانی، امیر اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 247-253]
 • ایلامی، بهمن اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 107-114]
 • امانلو، حمید اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • امانلو، حمید اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 297-309]
 • ایمر، پیتر آر برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • امیرآبادی فراهانی، طاهره اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 297-309]
 • امیر آبادی فراهانی، طاهره اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • امین زاده، منصوره اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • انصاری، مهدی مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 361-367]

ب

 • بیگی، حمید تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]

پ

 • پاکدی، عباس تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • پاکدل، عباس اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • پاکدل، عباس برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 171-178]
 • پسندیده، مجید ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 199-205]
 • پناه، محمد اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

ت

 • تربتی نژاد، نور محمد ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-93]
 • ترکی، مهران تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 311-320]
 • ترنگ، علیرضا ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 199-205]
 • تقی زاده، اکبر برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]
 • توحیدی، آرمین مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 361-367]
 • توحیدی، آرمین اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]

چ

 • چمنی، محمد اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]

ح

 • حسنی، سعید ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-93]
 • حسینی، سید عبداله تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]

خ

 • خضری، امین مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • خلجی، سعید اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 265-273]
 • خواجعلی، فریبرز مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 355-360]
 • خواجعلی، فریدون مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 355-360]

د

 • دیانی، امید مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • درمانی کوهی، حسن اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • دهقان بنادکی، مهدی بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 221-230]
 • دهقان بنادکی، مهدی اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 247-253]

ر

 • رحمانی، حمیدرضا اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • رزم آذر، وحیده ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-93]
 • رزم کبیر، محمد برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 171-178]
 • رضایزدی، کامران بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 221-230]
 • رکوعی، محمد اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • روزبهان، یوسف تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 115-123]
 • روزبهان، یوسف تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 231-237]

ز

 • زارع شحنه، احمد بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • زاغری، مجتبی اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • زاغری، مجتبی اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 265-273]
 • زاغری، مجتبی برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 321-327]
 • زاغری، مجتبی تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • زالی، ابوالفضل اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 247-253]
 • زاهدی فر، مجتبی اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • زمانی، پویا برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]
 • زین الدینی، سعید اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]

س

 • ساکی، علی اصغر اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • سالار معینی، محمد بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-38]
 • ستایی مختاری، مرتضی مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • سید آبادی، حمیدرضا مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • سر گلزائی، مهدی اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • سیف دواتی، جمال ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-93]
 • سفلایی، محمد مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • سوری، منوچهر اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • سورنس کریستین، اندرس اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]

ش

 • شادنوش، غلامرضا اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • شهابی، امین مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • شهیر، محمد حسین اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • شیوازاد، محمود بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • شیوازاد، محمود ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • شیوازاد، محمود اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • شیوازاد، محمود اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • شیوازاد، محمود برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 321-327]
 • شیوازاد، محمود تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • شیوازاد، محمود اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]

ص

 • صاحبی اعلاء، فاطمه اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • صادقی، علی اصغر اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • صادقی سفیدمزگی، علی برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • صادقی سفید مزگی، علی برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • صالحی، حامد اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]
 • صفامهر، علیرضا تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • صمدیان، فرهاد مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 361-367]

ط

 • طباطبایی، سید میثم تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 115-123]
 • طباطبایی، سید محمد مهدی برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]

ع

 • عبدی بنمار، حسین بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 221-230]
 • عسکری، ناهید مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • عصفوری، رحیم اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • علیخانی، مسعود اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • علیزاده، بهزاد اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • علی عربی، حسن برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]

ف

 • فتاح نیا، فرشید اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • فدایی، شهربانو اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • فرجی، مهراب مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 285-296]

ق

 • قیاسی، حیدر اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • قاضی، شهاب اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • قربانی، غلامرضا تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 115-123]

ک

 • کابلی، سید حسن اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • کمالی، محمدعلی اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 107-114]
 • کمالزاده، عزیز اله اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • کهرام، حمید مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 361-367]

گ

 • گنج خانلو، مهدی اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 247-253]

ل

 • لطف اللهیان، هوشنگ اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • لطف الهیان، هوشنگ تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • لطفی نوقابی، رضا تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 231-237]

م

 • محرابی اولادی، علی اشرف اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • محمدآبادی، محمدرضا مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • محمدآبادی، محمدرضا کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 337-344]
 • محمد آبادی، محمدرضا ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 199-205]
 • محمدی فر، آمنه کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 337-344]
 • مرادی، سودابه بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • مرادی، سودابه اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • مرادی شهربابک، محمد برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 171-178]
 • مرادی شهربابک، محمد برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • مرادی شهربابک، محمد برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • مرادی شهر بابک، محمد اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • مرادی شهر بابک، محمد تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • میرائی آشتیانی، سید رضا برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • میرائی آشتیانی، سید رضا برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • مردی، محسن اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • مریدی، میثاق مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • میرزایی گودرزی، سارا اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • میرهادی، سید احمد بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • مروج، حسین ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • مروج، حسین تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • مسعودی، علی اکبر مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • معینی، محمد مهدی اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • مفتخرزاده، سید عادل ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • مقدم تبریزی، مازیار بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-38]
 • ملک زادگان، احمد برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 321-327]
 • مهربانی یگانه، حسن اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • موسوی، سید غلامرضا اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • موسوی، سید ناصر اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]

ن

 • نجاتی جوارمی، اردشیر اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • نجاتی جوارمی، اردشیر برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 171-178]
 • نجاتی جوارمی، اردشیر برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • نجاتی جوارمی، اردشیر برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • نجف نژاد، بهروز برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]
 • نهضتی، غلامعلی اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • نوبخت، علی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • نوشری، علیرضا مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

و

 • واعظ ترشیزی، رسول اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • واعظ ترشیزی، رسول مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • وره زردی، سمیرا اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • وطن خواه، محمود مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 285-296]

ی

 • یعقوب زاده، سجاد تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]