مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران

کریم حسن پور؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ داود کیانزاد

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 279-286

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28536

چکیده
  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی موثر بر صفات تولید شیر و مقدار چربی 240 روز گاومیش‌های ایران، مطالعه‌ای روی 22596 رکورد تولید شیر و 22165 رکورد مقدار چربی انجام شد. برای برآورد مولفه‌های (کو)واریانس صفات ذکر شده، تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی در پنج دوره شیردهی انجام شد. بیشترین داده مورد استفاده مربوط به تولید شیر در دوره شیردهی اول (4482) بود ...  بیشتر

تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایرانی

جواد رحمانی نیا؛ حمیدرضا میرزایی؛ همایون فرهنگ فر؛ ناصر امام جمعه؛ محمدباقر صیاد نژاد

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر برخی فاکتورهای محیطی بر پارامتر‌ها و خصوصیات منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایران بود. در این تحقیق از 53222 داده روز‌آزمون (Test day) مربوط به تولید در زایش‌های متفاوت استفاده شد. خصوصیات مورد مطالعه در این بررسی تولید در ابتدای شیردهی (a)، شیب منحنی تا رسیدن به اوج (b)، شیب منحنی پس از اوج (c)، زمان رسیدن به اوج ...  بیشتر