اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی

پارمیس زاهدی مقدم؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 469-479

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.268190.653666

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر مکمل نمودن خیساب مایع ذرت به عنوان منبع نیتروژن با منابع مختلف کربوهیدرات در جیره غذایی بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی بود. از هشت جیره غذایی حاوی منابع مختلف کربوهیدراته (شامل سطوح مخلتف جو، ذرت و ملاس) که در همه آن‌ها از یک سطح ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی

علی حیدری مجد؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی؛ حسین امیدی میرزایی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 517-525

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.262053.653650

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات مکمل کردن جیرهگاوهای شیری با سطوح مختلف مکمل تجاری حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابه­ی شکمبه گاو در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودن ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبه‌دانه در جیرۀ برۀ ‌پرواری بر گوارش‌ و تخمیر مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی

الهام کریمی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 549-558

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.246708.653590

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل کردن جیرۀبرۀ پرواری با سطوح مختلف مکمل تجاری فورتیدC (به‌دست‌آمده از هیدرولیز کنجالۀ پنبه‌دانه به‌عنوان منبع پپتیدهای کوچک زنجیر) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبۀ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای ...  بیشتر

تعیین ارزش غذایی علف مورچه (Cressa Cretica) در مراحل گوناگون فنولوژیک رشد با روش‏های برون‏تنی، درون‏تنی، و کیسه‏های نایلونی در سیستان

تقی نجفی؛ محمد رضا دهقانی؛ مصطفی یوسف الهی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 143-152

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51817

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین ترکیبات ارزش غذایی علف مورچه ( (Cressa creticaبا روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، تعیین قابلیت هضم در شرایط درون‌تنی، و تعیین مقادیر تجزیه‌پذیری با روش کیسه‏های نایلونی، در سه مرحلۀ فنولوژیکی (رویشی، گل‌دهی، و بذردهی) بود. مقدار پروتئین در مرحلۀ بذردهی به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت (01/0P<). اما مقادیر الیاف نامحلول ...  بیشتر

تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی

رضا لطفی نوقابی؛ یوسف روزبهان

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 231-237

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی گوارش‌پذیری ماده آلی پوسته پسته (پسماند کشاورزی آلوده‌کننده محیط زیست) به روش آزمایشگاهی (OMD) با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی بود. جیره گوسفندان شامل 34 درصد پوسته پسته، 29 درصد تفاله انگور، 32 درصد یونجه و 5 درصد دانه جو بود. ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولیک پوسته پسته صنعتی خشک (IDPH) و آفتاب خشک (SDPH) تعیین ...  بیشتر

تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت

سید مهدی مالدار؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 243-252

چکیده
  هدف این پژوهش, بررسی تأثیر عادت‌دهی به تانن برگ بلوط بر غلظت آمونیاک، pH، جمعیت میکروبی شکمبه، تولید گاز و گوارش‌پذیری حقیقی ماده خشک (IVTDMD) در بزهای الموت (بدون پیشینه مصرف برگ بلوط) در مقایسه با بز مرخز (با پیشینه مصرف برگ بلوط) بود. بدین منظور، بزها به مدت 21 روز با جیره برگ بلوط یا یونجه تغذیه تغذیه شدند. مقادیر ماده خشک (DM)، ماده آلی ...  بیشتر

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس (amaranth) بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و ضرایب گوارش‌پذیری آزمایشگاهی (برون‌تنی) با روش تیلی و تری بود. میزان پروتئین خام و پروتئین حقیقی در علوفه تازه به ترتیب 116 و 70 گرم در کیلوگرم ماده خشک و مقادیر پروتئین محلول و بخش‌های پروتئینی A، B1، B2، B3 ...  بیشتر