بررسی تأثیر باکتری تسوکامورلا اینکوننسیس بر عیار سرمی طیور گوشتی متعاقب واکسیناسیون علیه ‏بیماری بورس عفونی

کتایون نفوذی؛ منیره خردادمهر؛ وحیدرضا رنجبر

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 193-199

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.304474.653784

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر باکتری غیرفعال‌شده تسوکامورلا اینکوننسیس (Tsukamurella inchonensis) بر پاسخ ایمنی حاصل از واکسیناسیون علیه بیماری بورس عفونی (Infectious bursal Disease) در طیور گوشتی انجام گرفته است. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نژاد راس به پنج گروه 36تایی تقسیم شده و از سن یک‌روزگی داخل قفس پرورش داده شدند. گروه‌های تیمار با افزودن 106 ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی

هاجر گل آبادی؛ مجتبی زاغری؛ مهدی ژندی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 313-319

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.224102.653490

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر رتینول استات بر عملکرد سامانۀ ایمنی خروس­های گلۀ مادر گوشتی و همچنین مشخص کردن میزان رتینول استات ترانس در جیره برای بیشترین فعالیت­های ایمنی، انجام شد. بدین منظور از 60 قطعه خروس مادر گوشتی راس 308 استفاده شد. طرح آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار (0 (R-0)، 6000 (R-6)، 12000 (R-12)، 18000 (R-18)، 24000 (R-24) واحد ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

فاطمه عزیز علی آبادی؛ حسن درمانی کوهی؛ مهرداد محمدی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 463-471

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59801

چکیده
  این آزمایش به مدت 42 روز با استفاده از 240 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزۀ سویۀ راس 308، در قالب آزمون فاکتوریل 2×3 با سه سطح پروتئین (پایین، متوسط و بالا) و دو سطح نانو­یاور (حاوی نانویاور و بدون آن) با شش تیمار و چهار تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی انجام شد. اثرگذاری اصلی سطح پروتئین جیره در دورۀ آغازین و رشد بر خوراک ...  بیشتر

استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

مریم آببند؛ محمد سالار معینی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 441-448

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30264

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم در مقایسه با پیکولینات کروم بر عملکرد و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف بره موم (500، 1000 و1500 میلی گرم در کیلو گرم جیره)، یک سطح پیکولینات کروم (1500 میکروگرم درکیلوگرم جیره) و یک گروه شاهد بودند که با استفاده از 200 قطعه ...  بیشتر