1. اثر جایگزینی کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود بر عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای ‏تازه‌زای هلشتاین

مصطفی شامی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 153-162

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.320545.653817

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود شده در دمای 135 درجه سانتی­گراد بر روی عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای تازه­زای هلشتاین بود. 24 راس گاو هلشتاین (وزن بدن ± SD؛  33/28 ± 45/614) به طور تصادفی به دو جیره از روز زایش تا 21 روز پس از زایش اختصاص یافتند: 1- شاهد (حاوی کنجاله سویای حلالی؛ SSBM) و 2- آزمایشی ...  بیشتر

2. تأثیر جایگزینی کاه گندم با یونجه خشک و ذرت سیلوشده در جیره‌های حاوی سطوح یکسان الیاف ‏مؤثر فیزیکی بر عملکرد گاوهای شیرده

موحد پورمیرزا؛ احمد افضل‌ زاده؛ علی اسدی الموتی؛ محمد علی نوروزیان

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 201-210

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.299176.653774

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر جایگزینی کاه گندم با یونجه خشک و ذرت سیلوشده (7 درصد ماده خشک) بر­ مصرف خوراک، قابلیت هضم و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اواخر شیردهی انجام شد. برای این منظور، هشت رأس گاو هلشتاین با 35/0±9/2 زایش و میانگین تولید شیر روزانه 6/2±6/43 کیلوگرم و روز شیردهی 18±214 طی 4 دوره 21 روزه در قالب طرح مربع لاتین ...  بیشتر

3. کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  تأثیر جایگزینی یونجه با بقایای خشک پسته در سطوح 0، 25، 50 و 75 درصد (براساس ماده خشک)، بر روی ماده خشک مصرفی بزهای ماده رائینی، پس از زایمان و افزایش وزن بزغاله‌های آنها بررسی شد. تعداد 5 رأس بز ماده رائینی تک قلوزا‌ برای هر سطح جایگزینی در نظر گرفته شد. جیره‌ی پایه حاوی یونجه و جو بود که میزان انرژی قابل متابولیسم آنها به ترتیب 9/9 و 4/13 مگاژول ...  بیشتر