مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین

فرهاد صمدیان؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ حسین واثقی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 119-127

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.99302.653188

چکیده
  این بررسی به‌منظور ارزیابی تأثیر مکمل‏سازی خوراکی اسانس زنیان یا زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‏هایی که در دو محیط با برنامه‎های دمایی مختلف پرورش می‎یافتند، صورت گرفت. هدف دیگر این پژوهش، بررسی تأثیر تنش سرمایی بر فراسنجه‏های یادشده بوده است. یک طرح کامل تصادفی با هشت تیمار ...  بیشتر

استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی

منصور یزدانیار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 351-359

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56820

چکیده
  سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ ‌گوشتی بر عملکرد و وزن نسبی اندام‌های داخلی با استفاده از 300 قطعه جوجۀ ‌گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1. شاهد-خشک: جیرۀ پایۀ بدون آب و خیساب مایع ذرت، 2. شاهد-مرطوب: جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب، 3. جیرۀ مرطوب حاوی 10 درصد ...  بیشتر

تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 169-179

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55648

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح بالای ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و کیفیت گوشت لاشه در جوجۀ مرغ‌های گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل‌هضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس) و 4 تکرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند. ...  بیشتر

تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش

مسعود ادیب مرادی؛ مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ کرامت نوری جلیانی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 223-233

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.53778

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح بالای اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجة مرغ‌های گوشتی سویة راس بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه‌مرغ گوشتی 1‌روزه سویة راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه ...  بیشتر

اثر تفالۀ سیب سیلوشده با اوره بر عملکرد و ویژگی‏های لاشۀ بره‏ های نژاد قزل

علی صالح بهمن پور؛ علیرضا بیات؛ محمد دادپسند؛ محمد جواد ضمیری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 81-88

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51752

چکیده
  اثر استفاده از سطوح گوناگون (صفر، 10، 20، و 30 درصد مادۀ خشک) تفالۀ سیب سیلوشده با اوره به‏ جای یونجه بر عملکرد پرواری و کیفیت لاشۀ بره‏ های قزل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار بررسی شد. 24 رأس برۀ نر نژاد قزل با میانگین وزن 40/7 ± 27/31 کیلوگرم و سن 37 ± 187 روز، پس از 15 روز عادت‏‏پذیری، به مدت 70 روز با جیره‏ های ذکر‏شده به‏ ...  بیشتر

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوریجلیانی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 157-166

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.35565

چکیده
  چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

حسن خیرخواه؛ آرمین توحیدی؛ حسین مروج؛ مولا محمدی آرخلو

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 51-60

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24909

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی اثر بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی راس انجام شد. بدین منظور، 80 جوجه ماده سویه 308 راس در چهار تکرار با پنج مشاهده مقادیر صفر (شاهد)، 2/0 ، 25/0 و 3/0 میلی گرم زیلپاترول هیدروکلراید بر کیلوگرم وزن زنده را از روز 25 تا 45 دوره پرورش به صورت روزانه دریافت کردند. هر پرنده به صورت ...  بیشتر

تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده از آنزیم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های تیروئید جوجه خروس‌های گوشتی

مجتبی نوبخت؛ فریبرز خواجعلی؛ مهراب فرجی نافچی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور تعیین اثرات جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون های تیروئید جوجه خروس های گوشتی سویه راس 308 انجام گرفت. در سن 6 روزگی جوجه‌ها به 30 گروه 12 تایی تقسیم شده و تا سن 49 روزگی روی بستر پرورش یافتند. ده نوع جیره آزمایشی مرکب از پنج سطح جایگزینی پروتئین کنجاله کلزا به جای ...  بیشتر

تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب

شیرین هنربخش؛ مجتبی زاغری؛ محمود شیوازاد

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  تاثیر شوری آب و بتائین با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل روی عملکرد رشد 576 قطعه جوجه گوشتی نر، در یک دوره 6 هفته ای آزمایش شد. سه سطح کلرورسدیم (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح بتائین ( 000/0، 075/0، 150/0 و 225/0 درصد) به ترتیب به آب آشامیدنی و جیره پایه اضافه شده و مورد تغذیه آزاد قرار گرفتند. در پایان دوره، خصوصیات لاشه (شامل ...  بیشتر