اثر منابع مختلف منیزیم در جیره‌های پیش از زایش بر متابولیسم انرژی، عملکرد و سلامت گاوهای ‏هلشتاین

فرود احسان بخش؛ حمید امانلو؛ محمد حسین شهیر

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 13-22

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.315586.653843

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر منابع مختلف منیزیم در جیره‌های پیش از زایش بر عملکرد تولیدی، متابولیت‌های خون، مقاومت به انسولین و ناهنجاری‌های سلامتی در گاوهای دوره انتقال بود. تعداد 60 راس گاو از 21 روز مانده به زایش به طور تصادفی به چهار تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمار‌ها شامل تیمار شاهد (منیزیم در سطح توصیه‌های NRC)، تیمار سولفات ...  بیشتر