برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان

پویا زمانی؛ سیده عطیه طهایی؛ علی قاضی خانی شاد؛ مهدی جسوری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 145-153

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61665

چکیده
  این پژوهش با هدف برآورد  مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. در این پژوهش از 11986 رکورد 305 روز، سه زایش نخست گاوهای هلشتاین استان همدان که در سال­های 1369 تا 1390 گردآوری ‌شده بود، استفاده شد. اجزای واریانس-کوواریانس و ارزش­های اصلاحی با مدل مختلط حیوانی، بر پایة الگوریتم ...  بیشتر