تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی

حامد خلیل وندی بهروزیار؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمد غفارزاده؛ کامران رضایزدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.58191

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر افزودن الگوهای مختلف اسیدهای چرب بر گوارش‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی، برخی فراسنجه­های شکمبه­ای و جمعیت میکروبی شکمبه بر پایۀ استفاده از روش­های مولکولی در شرایط برون­تنی بود. به این منظور، روغن­های مختلف به‌عنوان منابع اولئیک، لینولئیک، لینولنیک، دکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک استفاده ...  بیشتر

اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‏های خون در دورۀ انتقال در گاو هلشتاین

هدی جواهری بارفروشی؛ آرمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 245-255

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.53781

چکیده
  هدف از آزمایش حاضر، ارزیابی تأثیر مصرف روغن ماهی در مقایسه با چربی اشباع پالم، بر سلامت پستان و عملکرد شیردهی در گاو هلشتاین بود. ده رأس گاو هلشتاین چندبارزاییده از شش هفته پیش از زایش تا 63 روز پس از آن مطالعه شدند. مقدار خوراک مصرفی و تولید شیر به‌طور روزانه، ترکیبات شیر، وزن و امتیار وضعیت بدنی به‌طور هفتگی و فراسنجه‌های خونی با ...  بیشتر

اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 107-115

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.51813

چکیده
  در این مطالعه از 32 رأس گاو چندشکم زایش هلشتاین برای بررسی اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژیبر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در طول دورۀ قبل و پس از زایش استفاده شد. گاوها با جیرۀ کاملاً مخلوط از 28 روز قبل از زایش تا 28 روز پس از زایش تغذیه گردیدند. این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت آرایۀ فاکتوریل 2×2 ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح روغن ماهی و نسبت یونجه خشک به ذرت سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین

حسین ذکریا پور؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 217-223

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36149

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف روغن ماهی و نسبت یونجه و ذرت سیلو شده بر عملکرد پروار و ترکیب لاشه،از 36 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 61± 345 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل 3×2 (0، 5/1 و 3 درصد روغن ماهی و دو سطح 10 و 20 درصد یونجه خشک) به مدت 90 روز استفاده شد. گوساله¬ها جیره کاملا مخلوط ...  بیشتر

اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر

میرحسین نجفی؛ سعید زین الدینی؛ مهدی گنج خانلو؛ حسین محمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 553-560

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30276

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه روغن سویا (غنی از لینولئیک اسید، منبع امگا-6) و روغن ماهی (غنی ازEPA 20:5 n-3 وDHA 22:6 n-3 ، منبع امگا-3) بر کیفیت گوشت و ترکیب اسید چرب داخل ماهیچه‌ای بزغاله‌ها بود. 24 رأس بزغاله نر با میانگین وزن اولیه 2/1±43/19 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه مساوی اختصاص داده شدند و یکی از سه جیره شاهد (CO)، روغن سویا (SO) یا روغن ...  بیشتر

اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی

حامد صالحی؛ سعید زین الدینی؛ آرمین توحیدی؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 369-377

چکیده
  این آزمایش جهت مطالعه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن ماهی در مقایسه با روغن گیاهی، بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی انجام شد. سطوح مختلف روغن ماهی شامل صفر، یک، دو و سه درصد جیره، جایگزین روغن گیاهی در جیره 112 جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 شد. پرندگان در چهار گروه در قفس‌‌های پرورشی به مدت 42 روز جیره‌های آزمایشی را که ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد و میزان اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسرید در بافت‌های انتخابی در جوجه‌های گوشتی

علیرضا صفامهر؛ نعمت اله آقائی؛ سعید چگانی آذر

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  این آزمایش برای ارزیابی اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد، ترکیب اسید چرب و میزان کلسترول و تری گلیسرید بافت های کبد، سینه، ران در جوجه های گوشتی نر(240 قطعه سویه راس) با چهار گروه آزمایشی(1: شاهد، جیره 2: 1% روغن ماهی ،3: 2% روغن ماهی، 4: 3% روغن ماهی) و چهار تکرار در یک طرح کاملا تصادفی از یک روزگی تا 49 روزگی (دوره آغازین، رشد و پایانی به مدت ...  بیشتر