کلیدواژه‌ها = تغذیه
تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-107

10.22059/ijas.2017.133536.653366

زهرا گرزین؛ حسین مروج؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ لیلا تیریزی


تأثیر ارقام مختلف برگ‌توت بر عملکرد کرم‌ابریشم در استان‌مازندران

دوره 40، شماره 3، آذر 1388

حمیده مطهری؛ منصور رضایی؛ علیرضا صیداوی