کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده

بهزاد پورمحمود؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیلوندی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 505-516

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.260912.653647

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر جاذب‏های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقی‏‏مانده در تفاله انگور سفید و تأثیرگذاری این افزودنی‏ها بر فراسنجه‏های شکمبه‏ای و برخی پارامترهای خونی در بزهای شیرده تغذیه‌شده با جیره حاوی مقادیر زیاد تفاله انگور (71/‏27 درصد) بود. در این مطالعه از 20 رأس بز شیرده مهابادی با میانگین وزن زنده 5‏±‏50 ...  بیشتر

تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی

محمد تار؛ ارمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ مهدی ژندی؛ محمدحسین موذنی زاده

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 361-370

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.244405.653572

چکیده
  به ­منظور مقایسه اثر سطوح مختلف زرده تخم‌مرغ بر انجمادپذیری اسپرم بز، آزمایشی با استفاده از چهار رأس بز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار انجام شد. نمونه‌ها دو بار در هفته از حیوانات جمع‌آوری و در رقیق‌کننده بر پایه زرده در دو سطح 15 و 20 درصد رقیق و سپس منجمد شدند. پس از یخ­گشایی، فراسنجه­های کیفی ازجمله ویژگی‌های حرکتی ...  بیشتر

تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز

حسن علی عربی؛ مهدی بایروند؛ علی اصغر بهاری؛ پویا زمانی؛ امیر فدایی فر؛ رضا علیمحمدی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 507-517

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.137518.653386

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر قرص آهستة رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بزهای نر مرخز به مدت شصت روز انجام شد. شمار هجده رأس بز نر مرخز با میانگین سن پانزده ماه و میانگین وزن بدن 1/5±4/24 کیلوگرم، به‌طور تصادفی به دو گروه 9 رأسی شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کنندة جیرة پایه بدون هرگونه مکمل کانی و بدون قرص آهستة ...  بیشتر

مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور

آرمین توحیدی؛ فرهاد صمدیان؛ حمید کهرام؛ مهدی انصاری

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 361-367

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در مهمترین نشخوارکنندگان اهلی ایران شامل گاو، گوسفند و بز بود. به این منظور از 28 رأس گاو نر هلشتاین، 12 رأس گوسفند نر شال و 7 رأس بز نر مهابادی نمون? منی جمع‌آوری شد. حیوانات در طی آزمایش با جیره استاندارد تغذیه شدند. نمونه‌ منی در دمای C°37 به آزمایشگاه منتقل و لیپیدهای اسپرم استخراج ...  بیشتر

تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت

سید مهدی مالدار؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 243-252

چکیده
  هدف این پژوهش, بررسی تأثیر عادت‌دهی به تانن برگ بلوط بر غلظت آمونیاک، pH، جمعیت میکروبی شکمبه، تولید گاز و گوارش‌پذیری حقیقی ماده خشک (IVTDMD) در بزهای الموت (بدون پیشینه مصرف برگ بلوط) در مقایسه با بز مرخز (با پیشینه مصرف برگ بلوط) بود. بدین منظور، بزها به مدت 21 روز با جیره برگ بلوط یا یونجه تغذیه تغذیه شدند. مقادیر ماده خشک (DM)، ماده آلی ...  بیشتر