مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی

فاطمه حسینی؛ امید کریمی؛ نیلوفر جواهری

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 357-368

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59791

چکیده
  مدل­های حیوانی برای مدل­بندی مشاهده‌های مربوط به عملکرد حیوان با همبستگی ژنتیکی استفاده می­شوند. این مدل­ها متعلق به کلاس مدل­های مختلط خطی تعمیم­یافته هستند و همبستگی ژنتیکی موجود بین داده­ها توسط تأثیر تصادفی با ارزش اصلاحی به مدل اضافه می­شود. از جمله هدف‌های این مدل­ها، برآورد مؤلفه­های واریانس است. در این ...  بیشتر