8954856055505db
نویسنده = �������� ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 379-388

10.22059/ijas.2016.59793

سمیه پنجه شیری؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ محمدحسین مرادی