1. آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی

نسیم کاکی؛ علی کیانی؛ ایوب عزیزی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 159-169

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280988.653702

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثرات متقابل سطح کنسانتره و مدت­زمان مصرف جیره برتولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت پروتوزوا و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون­تنی بود. تعداد 27 رأس بره نر نژاد لری (5±26 کیلوگرم) با سه جیره آزمایشی با سه سطح کنسانتره 55، 70 و 85 درصد به‌مدت 100 روز  پروار شدند (9 راس برای هر جیره). مصادف با روزهای 70 و 100 دوره ...  بیشتر

2. اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی

پارمیس زاهدی مقدم؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 469-479

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.268190.653666

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر مکمل نمودن خیساب مایع ذرت به عنوان منبع نیتروژن با منابع مختلف کربوهیدرات در جیره غذایی بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی بود. از هشت جیره غذایی حاوی منابع مختلف کربوهیدراته (شامل سطوح مخلتف جو، ذرت و ملاس) که در همه آن‌ها از یک سطح ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی

علی حیدری مجد؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی؛ حسین امیدی میرزایی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 517-525

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.262053.653650

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات مکمل کردن جیرهگاوهای شیری با سطوح مختلف مکمل تجاری حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابه­ی شکمبه گاو در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودن ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبه‌دانه در جیرۀ برۀ ‌پرواری بر گوارش‌ و تخمیر مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی

الهام کریمی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 549-558

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.246708.653590

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل کردن جیرۀبرۀ پرواری با سطوح مختلف مکمل تجاری فورتیدC (به‌دست‌آمده از هیدرولیز کنجالۀ پنبه‌دانه به‌عنوان منبع پپتیدهای کوچک زنجیر) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبۀ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای ...  بیشتر

5. تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

صغری درخشان نیا؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی شترخفت؛ مهرداد تقی زاده

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 399-410

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.243102.653564

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پودر دانۀ رازیانه (Foeniculum vulgare)، زیره (Carum carvi) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر آزمون تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، قابلیت هضم مواد مغذی، جمعیت تک‌یاختگان (پروتوزوا) و فعالیت آنزیمی شکمبه­ بود. هفت جیرۀ آزمایشی شامل 1) جیرۀ شاهد و مکمل کردن جیرۀ شاهد با 2) 8 گرم رازیانه + 8 گرم زیره ...  بیشتر