مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی

معصومه غلامی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ سعید زره داران

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 203-213

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59025

چکیده
  این آزمایش برای مقایسۀ زیست‌فراهمی نسبی پروتئینات و اکسید منگنز با جذب بافتی در جوجه‌های گوشتی اجرا شد. شمار 432 جوجۀ یک‌روزۀ نر سویۀ تجاری کاب500 به‌طور کامل تصادفی بین نه تیمار آزمایشی با هشت تکرار و شش جوجه در هر تکرار توزیع شد. جیره‌ها در قالب طرح کامل تصادفی با ترتیب فاکتوریل با دو منبع پروتئینات و اکسید منگنز خالص و چهار سطح منگنز ...  بیشتر

تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار

حیدر زرقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54585

چکیده
  به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف عصارة هیدروالکلی رزماری به جیرة مرغان تخم‌گذار بر شاخص‌های عملکرد تولیدی و پارامترهای کیفی تخم‌مرغ، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة "های‌لاین-W36" در دامنة سنی 38-29 هفتگی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. گروه‌های آزمایشی ...  بیشتر