بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم

زینب امیری قنات سامان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 271-277

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59032

چکیده
  در این پژوهش، از سه قلاده سگ و سه قلادة گرگ بومی ایران نمونه­گیری شد. توالی­یابی کل ژنگان (ژنوم) برای هر نمونه سگ و گرگ با استفاده از روش توالی‌یابی نسل جدید انجام شد. داده­ها توسط برنامة BWA با ژنگان مرجع (رفرنس) همردیف شدند. چندریختی‌های تک نوکلئوتیدی و حذف و اضافه­های کوچک ژنگان با برنامة GATK  شناسایی شد­ند. تغییرپذیری (واریانت)­های ...  بیشتر

برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی

کریم کریمی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 335-343

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56427

چکیده
  این مطالعه با هدف برآورد اندازۀ مؤثر تعداد افراد در حال جفت‌گیری در جمعیت گاو سرابی با روش هتروزیگوسیتی اضافی و بر پایۀ استفاده از نشانگرهای متراکم چندشکل تک‌نوکلئوتیدی انجام گرفت. بدین منظور از 20 رأس گاو سرابی نمونه‌برداری شد. تعیین ژنوتیپ نمونه‌ها با چیپ Illumina High-density Bovine BeadChip شامل 777962 جایگاه SNP صورت گرفت. متوسط هتروزیگوسیتی مورد ...  بیشتر

بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران

مسلم مقبلی دامنه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32153

چکیده
  در این تحقیق از اطلاعات مربوط به دوره­های شیردهی اول و دوم گاو­های هلشتاین ایران که طی سال­های1386 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید.اطلاعات مورد استفاده شامل374170 رکورد روز­آزمون تولید شیر و چربی مربوط به 54580 حیوان در 205 گله بود. مؤلفه­های (کو) واریانس با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و نرم­افزار ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

محمد نبی حسنی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 323-329

چکیده
  تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی شامل وزن بدن در زمان تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی با استفاده از 11923 رکورد وزن بدن در سنین ذکر شده مربوط به 4117 حیوان انجام شد. این حیوانات فرزندان 206 پدر و 1402 مادر بودند. رکوردهای مورد استفاده از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی رائینی واقع در شهرستان بافت از استان کرمان و طی 15 سال ...  بیشتر

نقشه یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی در دام‌های اهلی با استفاده از روش رگرسیون ساده

علی اسماعیلی کشکوئیه؛ محمدرضا محمد آبادی؛ مسعود اسدی فوزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  نقشه‌های ژنتیکی اشباع از نشانگرهای DNA، امکان شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با صفات اقتصادی (QTL) را در دام‌های اهلی فراهم نموده‌اند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اصول استفاده از روش رگرسیون ساده برای آنالیز QTL در طرح خانواده ناتنی پدری (PHS) بود. جنبه های تئوری کاربرد رگرسیون ساده برای آنالیز QTL در طرح PHS مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه داده‌های ...  بیشتر