تاثیر اسید وانیلیک در مقایسه با ویتامین‌های ‏C‏ و ‏E‏ برنگهداری کوتاه و بلندمدت اسپرم قوچ

زهرا نجم آبادی؛ حمید دلدار؛ زربخت انصاری پیر سرای؛ عیسی دیرنده

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 23-32

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.332280.653851

چکیده
  در مطالعه­ی حاضر، تأثیر اسید وانیلیک بر ویژگی‌های منی قوچ نژاد زل برای نگه‌داری کوتاه­مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد، غلظت‌های مختلف اسید وانیلیک (1، 10 و 100 میکروگرم در میلی‌لیتر)، مخلوط آلفاتوکوفرول و اسید آسکوربیک (5 میلی‌مولار+ 5 میلی‌مولار) و تیمار دی‌متیل‌سولفوکساید (DMSO، حلال آلفاتوکوفرول-5 ...  بیشتر

تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی

عیسی دیرنده

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 33-41

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254085.653625

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر پنج روش همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک­ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون در زمان تلقیح و روزهای 5 و 12 پس از تلقیح و درصد گیرایی در شرایط تنش حرارتی در گاو هلشتاین بود. بدین منظور 250 رأس گاو هلشتاین (میانگین تولید روزانه بیشتر از 30 کیلوگرم در روز و نوبت زایش 1/1±6/3) به­طور تصادفی انتخاب و در گروه­های آزمایشی ...  بیشتر

بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری

علی رضایی رودباری؛ حمید کهرام؛ عیسی دیرنده

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 151-158

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55646

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار اقتصادی تأخیر آبستنی گاوهای شیری در گاوداری‌های بزرگ صنعتی ایران است. روزهای باز بهینه و حداکثر تولید به ترتیب 110 روز و 45 کیلوگرم در نظر گرفته شد. قیمت شیر، هزینۀ اقلام خوراکی، اسپرم و هورمون‌ها بر اساس متوسط قیمت پاییز 1393 شناسایی شد. با افزایش روزهای باز از 110 به 170 روز هزینۀ اسپرم مصرفی و هورمون لازم ...  بیشتر