1. اثر پودر پر آب‌کافت قلیایی و خیساب ذرت خشک بر عملکرد، هزینه خوراک و شاخص‌های ‏آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی

امیرحسین اتابک؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ شعبان رحیمی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 203-215

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.312300.653807

چکیده
  این آزمایش به منظور ارزیابی پتانسیل تغذیه‌ای خیساب خشک ذرت و پودر پر فرآوری‌شده با هیدروکسید سدیم به‌عنوان جایگزین‌های منابع پروتئینی متداول در تغذیه جوجه‌های گوشتی از سن 11 تا 42 روزگی انجام شد. تعداد 720 قطعه جوجه یک روزه (راس 308) مخلوط دو جنس (نسبت برابر) به‌صورت تصادفی بین شش گروه آزمایشی در یک طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. شش جیره ...  بیشتر