اثر پودر پر آب‌کافت قلیایی و خیساب ذرت خشک بر عملکرد، هزینه خوراک و شاخص‌های ‏آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی

امیرحسین اتابک؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ شعبان رحیمی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 203-215

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.312300.653807

چکیده
  این آزمایش به منظور ارزیابی پتانسیل تغذیه‌ای خیساب خشک ذرت و پودر پر فرآوری‌شده با هیدروکسید سدیم به‌عنوان جایگزین‌های منابع پروتئینی متداول در تغذیه جوجه‌های گوشتی از سن 11 تا 42 روزگی انجام شد. تعداد 720 قطعه جوجه یک روزه (راس 308) مخلوط دو جنس (نسبت برابر) به‌صورت تصادفی بین شش گروه آزمایشی در یک طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. شش جیره ...  بیشتر

اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی

عارف محمودتبار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ محسن شرفی؛ ناهید مژگانی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 415-425

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.249544.653602

چکیده
  این آزمایش با هدف مقایسه اثر برخی پروبیوتیک‏های طیور تولید ایران بر مؤلفه­های عملکردی، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناسی روده کوچک با استفاده از 500 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد) و جیره پایه به همراه پروبیوتیک­های 2- باکتوژن® ...  بیشتر

مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی

عارف محمودتبار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ محسن شرفی؛ ناهید مژگانی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 321-334

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.236971.653541

چکیده
  این آزمایش باهدف بررسی‌ و ارزیابی تأثیر پادزیست (آنتی‏بیوتیک) محرک رشد با برخی زیست‌یار (پروبیوتیک)‏های داخلی و فرآورده‌های همسان وارداتی بر عملکرد، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناختی رودۀ کوچک با شمار 540 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار و پنج تکرار انجام شد. زیست‌یار‏های پدی‏گارد و لاکتوفید به‏عنوان ...  بیشتر

مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین

فرهاد صمدیان؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ حسین واثقی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 119-127

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.99302.653188

چکیده
  این بررسی به‌منظور ارزیابی تأثیر مکمل‏سازی خوراکی اسانس زنیان یا زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‏هایی که در دو محیط با برنامه‎های دمایی مختلف پرورش می‎یافتند، صورت گرفت. هدف دیگر این پژوهش، بررسی تأثیر تنش سرمایی بر فراسنجه‏های یادشده بوده است. یک طرح کامل تصادفی با هشت تیمار ...  بیشتر

استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی

منصور یزدانیار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 351-359

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56820

چکیده
  سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ ‌گوشتی بر عملکرد و وزن نسبی اندام‌های داخلی با استفاده از 300 قطعه جوجۀ ‌گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1. شاهد-خشک: جیرۀ پایۀ بدون آب و خیساب مایع ذرت، 2. شاهد-مرطوب: جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب، 3. جیرۀ مرطوب حاوی 10 درصد ...  بیشتر

مقایسۀ اثر رزماری، آویشن، بره‏ موم، آنتی ‏بیوتیک، و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه‏ های گوشتی

مسعود طاهر؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ عباس عاشوری

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 99-106

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.51812

چکیده
  به‌منظور مقایسۀ اثر دو نوع عصارۀ گیاهی، آنتی ‏بیوتیک، پروبیوتیک، و بره‏موم بر عملکرد، وزن نسبی اندام‏های داخلی، خصوصیات لاشه، و ریخت‌شناسی رودۀ باریک جوجه‏ های گوشتی چالش‌یافته با سالمونلا انتریتیدیس این آزمایش بر پایۀ طرح کاملاً تصادفی انجام شد. 420 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزۀ نر شامل 7 تیمار با 4 تکرار و 15 پرنده در هر تکرار گروه‏بندی ...  بیشتر

ارزیابی کارایی نانوسیلور بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های مرفومتریک روده جوجه‌های گوشتی

محمد نقی زاده؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 255-262

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36153

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی استفاده از نانوسید بعنوان محرک رشد در مقایسه با آنتی بیوتیک و اسید های آلی بر عملکرد و خصوصیات مرفومتریک روده جوجه های گوشتی، از تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه‌ (راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و 4 تکرار) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین (ppm ...  بیشتر

افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه

نجمه سادات روحانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم نیکخواه

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 177-186

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35567

چکیده
   به منظور بررسی امکان تغییر غلظت و فعالیت آنزیم لایزوزیم در تحقیق حاضر چهار اسیدآمینه آسپاراژین، آرژنین، گلایسین و متیونین به جیره غذایی بلدرچین­های تخمگذار مکمل شد. برای مکمل سازی اسیدهای آمینه، یکسان بودن محتوای پروتئینی جیره در تمام گروه­های آزمایشی اساس کار قرار گرفت و بدین منظور مقدار اسیدهای آمینه مکمل افزوده شده در ...  بیشتر

اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در آب آشامیدنی، بر نسبت اسید های چرب امگا-6 به امگا-3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی

حشمت اله خسروی نیا؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مسعود علیرضایی؛ رضا شهسواری؛ صدیقه قاسمی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.32154

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی بر میزان کلسترول،  ترکیب اسید های چرب و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی انجام شد. تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه (سویه کاب 500) برای بررسی 6 تیمار شامل افزودن مقادیر صفر، 200، 300، 400 و 500 میلی گرم اسانس مرزه خوزستانی و 500  میلی گرم توئین-80 در هر لیتر ...  بیشتر

بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه نعمتی شیرزی؛ یوسف روزبهان؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ جواد رضائی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 193-206

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28528

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی فعالیت 23 گونه گیاه دارویی برای کاهش تولید گاز متان در شکمبه و بررسی پارامترهای گوارشی گوسفند با روش آزمایشگاهی (in vitro) بود. آزمایش با روش آزمون تولید گاز انجام شد. مقدار 3/57 میلی‏گرم از نمونه آسیاب شده گیاه دارویی مورد نظر به علاوه 7/142 میلی‏گرم خوراک پایه در 4 تکرار درون بطری‏‏های ویتن (wheaton) 120 میلی‏لیتری ریخته ...  بیشتر