نویسنده = محمدرضا بختیاری زاده
شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 179-191

10.22059/ijas.2018.249617.653601

سید نادر آلبوشوکه؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ مجتبی طهمورث پور


شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 557-569

10.22059/ijas.2017.202569.653428

زهره مزدوری؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ عبدالرضا صالحی


استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 103-111

10.22059/ijas.2012.24914

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمود وطن خواه


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ احمد مقیمی