بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران

محمدرضا افرازنده؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ مختارعلی عباسی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 53، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 119-126

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.333762.653856

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از طریق محاسبه همبستگی رتبه‌ای پیش‌بینی ارزش ارثی گاو‌‌های نر هلشتاین در ایران با پیش‌بینی ارزش ارثی توسط اینتربول بود. از تعداد 2,000,378 رکورد تولید 305 روز شیر، چربی و پروتئین زایش‌های اوّل تا سوّم سال‌های 1383 تا 1400 دختران 9,603 پدر در 3,444 گله استفاده گردید. در مدل اوّل از ارزیابی ...  بیشتر

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات کیفی تخم‌مرغ‌های بومی مازندران

هما سلیمانی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد حسین شهیر

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-67

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.34200.653097

چکیده
  در این بررسی از اطلاعات مربوط به 37300 رکورد وزن تخم‌مرغ و 1540 رکورد وزن سفیده، وزن زرده، وزن پوسته، استحکام پوسته، ضخامت پوسته و واحد هاو مرغ‌های بومی مازندران برای برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی ویژگی‌های کیفی تخم‌مرغ استفاده شد. رکوردهای وزن تخم‌مرغ در طی سال‌های 1371 تا 1385 و دیگر رکوردها در سال 1385 از تخم‌مرغ‌های 3 روز متوالی 769 مرغ گرد‌آوری‌شده ...  بیشتر

دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی

علی مقصودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی اکبر مسعودی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 367-374

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.50380

چکیده
  هدف این مطالعه، مقایسۀ صفات ایمنی اکتسابی (ایمنی سلولی و خونی) در دو جنس نر و ماده، در پرندگان لاین گوشتی آرین و بومی آذربایجان غربی بود. در این آزمایش از اطلاعات صفات ایمنی خونی 49 پرندۀ سنگین وزن لاین گوشتی آرین و 79 مرغ بومی استفاده شد. با چالش پرندگان با گلبول قرمز گوسفند، عیار پادتن کل، عیار ایمونوگلوبولین Y (IgY)، و عیار ایمونوگلوبولین ...  بیشتر

ساختار شجره برخی گله های گاو هلشتاین ایران و تاثیر آن بر هم خونی

رضا خلخالی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی اکبر مسعودی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 149-155

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35564

چکیده
  در بررسی حاضر از اطلاعات شجره ا ی گاو هلشتاین ایران، که توسط مرکز اصلاح دام کشور در  طی سال های 1350 تا 1388 ثبت شده بود، برای بررسی علت افزایش هم خونی استفاده شد. ضریب هم خونی و معیار کامل بودن شجره همه گاوها با استفاده از ساختار شجره ی 883713 حیوان محاسبه شد. گله های با معیار کامل بودن شجره بیش از 85/0 استخراج و به دو گروه، هم خونی زیاد (گروه ...  بیشتر

توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی

عباس صفری علیقیارلو؛ رسول واعظ ترشیزی؛ عباس پاکدل

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 505-512

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30271

چکیده
  در تحقیق حاضر، تابع مناسب برای توصیف منحنی تولید تخم مرغ خط مادری در یک لاین تجاری گوشتی، با برازش توابع گامای ناقص(وود)، گامای ناقص تصحیح شده، تابع جزء به جزء، تابع جزء به جزء تصحیح شده، تابع رگرسیون چند جمله ای علی و شفر و تابع لجستیک غیرخطی تعیین شد. پارامترهای هر تابع با استفاده از رویه غیر خطی و روش تکرار گوس- نیوتن نرم افزارآماریSAS ...  بیشتر

تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین

مرضیه رحمانی؛ محمدامیر کریمی ترشیز؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 297-305

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29337

چکیده
  این طرح به منظور بررسی تاًثیر انواع برنامه‌های نوری بر سیستم ایمنی همورال و سلولی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تأثیر چهار برنامه نوری شامل: نور دائم ‌(متداول)‌،‌ کاهش- افزایش ناگهانی، کاهش- افزایشی تدریجی و متناوب (1 ساعت روشنایی: 3 ساعت تاریکی)، بر 320 قطعه جوجه خروس گوشتی (آرین 386) بررسی شد. به منظور سنجش پاسخ ایمنی همورال ...  بیشتر

مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری

میثاق مریدی؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 172-182

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28526

چکیده
  در این مطالعه، به منظور آگاهی از ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران در مقایسه با نمونه‌های خارجی، نمونه‌های خون از 95 رأس اسب از جمعیت‌های متعدد نقاط مختلف کشور و 114 توالی D-loop میتوکندری از بانک اطلاعات ژنوم بدست آمد. DNA کلیة نمونه‌های بومی با استفاده از روش شستشوی نمکی استخراج شده و بعنوان الگو برای تکثیر و تعیین توالی ناحیة D-loop ژنوم ...  بیشتر

اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی

جواد احمدپناه؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.24915

چکیده
  در این تحقیق اثر عوامل ژنتیکی افزایشی و محیطی مادری بر صفات وزن بدن در سن 6 هفتگی، وزن لاشه، وزن سینه، عرض سینه، میزان هماتوکریت خون، افزایش وزن بدن، مقدار غذای مصرفی، و باقیمانده ی غذای مصرفی با استفاده از داده های جوجه‌های گوشتی یک لاین تجاری مادری مورد بررسی قرار گرفت. برای هر صفت، 6 مدل مختلف حیوان با و بدون اثر عوامل مادری برازش ...  بیشتر

مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو

علی اکبر مسعودی؛ میثاق مریدی؛ جواد احمدپناه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ حمیدرضا سید آبادی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 179-187

چکیده
  پروتئین‌های شوک گرمایی (Hsp) به علت ارتباط با صفات مهم اقتصادی در دام‌ها از قبیل مقاومت به تنش گرمایی و ورم پستان دارای اهمیت هستند. در تحقیق حاضر برای آگاهی از روند تکاملی و بررسی ساختار مولکولی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی (Hsp70)، توالی ژنومی آنها در گاو و موجودات دیگر از بانک اطلاعاتی NCBI به دست آمده و مرتب شدند. سپس محاسبه ...  بیشتر

اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

محمد رکوعی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ مهدی سر گلزائی؛ اندرس سورنس کریستین

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 1-10

چکیده
  اثر هم‌خونی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش‌های اصلاحی و روند ژنتیکی صفات تولیدی (شیر، چربی و پروتئین)، صفات تولیدمثل (سن در اولین زایش، فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی، فاصله گوساله‌زائی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، و آسان‌زائی) و ماندگاری گاوهای هلشتاین در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب هم‌خونی هر حیوان با ...  بیشتر

تأثیر برازش مدل‌های مختلف حیوانی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن جوجه یک روزه

ابوالقاسم سراج؛ رسول واعظ ترشیزی؛ عباس پاکدل

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 363-371

چکیده
  در تحقیق حاضر، اثر عوامل مادری مؤثر بر وزن یک‌روزگی جوجه‌های دو خط پدری و مادری یک لاین تجاری گوشتی آرین و مرغان بومی مازندران، به همراه تأثیر برازش اثر متقابل پدر- نسل بر برآورد پارامترهای ژنتیکی حاصل از مدل‌های با آثار مادری، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و مدل‎های حیوان مختلف با استفاده از ...  بیشتر

توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

ساحره جوزی شکالگورانی؛ عبدالاحد شادپرور؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 223-229

چکیده
  با استفاده از داده‌های جمع‎آوری شده از دام‎های تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور، میانگین توزیع سنی جمعیت و فاصله نسل در چهار مسیر مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین یعنی پدر پدران آینده (SS)، پدر مادران آینده (SD)، مادر پدران آینده (DS) و مادر مادران آینده (DD) و نیز مسیر گاوهای نر جوان (YB) که در واقع بخشی از مقدار فاصله نسلی در مسیر SD در زمان ...  بیشتر

بررسی پلی‌مورفیسم 17 نشانگر میکروساتلایت در جمعیت گوسفند نژاد بلوچی

وحید رزبان؛ سعید اسماعیل خانیان؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  گوسفند نژاد بلوچی پر جمعیت‌ترین نژاد گوسفند ایران بوده و گله اصلاحی آن در عباس آباد مشهد قرار دارد. این تحقیق به بررسی میزان پلی‌مورفیسم 17 جایگاه میکروساتلایت در این جمعیت می‌پردازد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی داخل این جمعیت و تعادل هاردی-واینبرگ برای این جایگاه‌ها بررسی گردید. هر جایگاه با 145 نمونه DNA، مورد آزمایش قرار گرفت. واکنش ...  بیشتر

ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی

حسین قربانی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه کاشان

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن یک روزگی جوجه های یک لاین تجارتی گوشتی با صفات مختلف تخم مرغ و مقدار اسید چرب‌های زرده بود. بر اساس وزن یک روزگی 6746 جوجه با شجره معلوم ارزش های اصلاحی مادری 63 مرغ از طریق مدل حیوان دارای اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر ژنتیکی افزایشی مادری، اثر محیطی مشترک مادری و کوواریانس اثر ژنتیکی ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

معصومه باقری؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این مطالعه از رکوردهای 2593 میش جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد مشهد برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت مجموع وزن شیر گیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در زایش‌های مختلف استفاده شد. برآورد وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش های اول (TWW1/EJ)، دوم (TWW2/EJ)، ...  بیشتر

روند هم خونی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

رضا توحیدی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ محمدباقر صیاد نژاد

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این بررسی، از شجره 382831 گاو نر و ماده هلشتاین ایران، که طی سال های 1346 تا 1378 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از گله‌های مختلف ثبت مشخصات و جمع آوری شده بود، برای محاسبه ضریب هم خونی استفاده شد. میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت (گاوهای ماده و نر) تحت مطالعه بر مبنای سال پایه 1346، 184/0 درصد محاسبه شد. این میانگین برای جمعیت گاوهای ماده (94 درصد کل ...  بیشتر

بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

محمد علی رجایی اربابی؛ حسین عمرانی؛ سیروس امیری نیا؛ رسول واعظ ترشیزی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سعید اسماعیل خانیان؛ امیر میرهادی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این تحقیق به بررسی چگونگی تکثیر و چندشکلی در هشت جایگاه ریزماهواره ای دو نوکلئوتیدی که برای بلدرچین ژاپنی اختصاصی بودند پرداخته شد. آغازگرهای مورد نظر در 200 پرنده از ایستگاه تحقیقاتی بناب آزمایش شدند. نمونه‌ها از چهار سویه Tuxedo، Golden، Pharach و Panda گرفته شده بودند. در مجموع تمامی جایگاهها پلی مرف بودند بجز جایگاههای GUJ0001 و GUJ0041 بترتیب ...  بیشتر