نویسنده = یوسف روزبهان
اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 405-412

10.22059/ijas.2013.50384

حسین بلوچ قرایی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضایی


اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

دوره 44، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 196-206

10.22059/ijas.2013.35569

سید هادی حسینی؛ یوسف روزبهان؛ علیرضا آقا شاهی؛ جواد رضایی


اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-21

10.22059/ijas.2013.32127

مهدی بدیعی باغسیاه؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضائی