تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی

جمال فیاضی؛ عمران رستمی؛ امیر رشیدی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 55-62

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.210726.653453

چکیده
  در این پژوهش توارث سیتوپلاسمی وزن بیدۀ یک‌سالگی در بز نژاد مرخز با استفاده از روش آماری بیزی بررسی شد. برای برآورد فراسنجه (پارامتر)های ژنتیکی از رکوردهای گردآوری‌شده در سال‌های 1390-1371 در ایستگاه پژوهشی اصلاح نژاد بز مرخز در سنندج استفاده شد. برای بررسی اثر عامل‌های محیطی بر داده‌های این صفت از رویۀ GLM نرم‌افزار آماری SAS و برای برآورد ...  بیشتر

ارزیابی کارایی تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ بر صحت روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی

خبات خیرآبادی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر؛ رستم عبداللهی آرپناهی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 573-584

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.248547.653596

چکیده
  به منظور افزایش صحت ارزیابی‌‌های روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی (GBLUP)، تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ (بگینگ) بکار گرفته شد. بدین منظور ژنومی حاوی 10000 نشانگر تک‌‌نوکلئوتیدی دو آللی (SNP) با فواصل یکسان روی 10 کروموزوم هریک به طول 100 سانتی‌‌مورگان شبیه‌‌سازی شد. برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی (LD) بین SNPها و جایگاه‌‌های‌ ...  بیشتر

بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی

پوریا دادور؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری؛ جمال فیاضی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61663

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی­های تخمیر و فعالیت آنزیم­های تجزیه‌کنندۀ الیاف توسط قارچ­های بی‌هوازی شکمبۀ شترهای تک کوهانۀ تغذیه‌شده با علوفه­های زراعی و ­­مرتعی بود. ازاین‌رو با استفاده از محیط کشت اختصاصی، مایۀ تلقیح قارچ­های بی‌هوازی شکمبه تهیه و گوارش‌پذیری، فعالیت آنزیمی و تولید گاز قارچ­های شکمبه بر پایۀ یک آزمایش ...  بیشتر