مقایسه بین ‌BayesC و GBLUP در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی در توزیع‌های متفاوت واریانس ژن‌های عمده اثر

مسعود شیرعلی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ عباس پاکدل؛ کریس هیلی؛ ریکاردو پونگ ونوگ

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 261-268

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28534

چکیده
  ژنومی حاوی 1000 چند شکلی تک نوکلئوتیدی دو آللی روی یک کروموزوم به طول 100 سانتی مورگان شبیه‌سازی شد و توزیع‌های مختلف واریانس ژن‌های عمده اثر (یکنواخت، نرمال و گاما) و نیز تعداد ژن‌های عمده اثر متنوع (5، 10 و 20) به صورت فرضیات شبیه‌سازی صفات در نظر گرفته شدند و در نتیجه 9 صفت متفاوت ایجاد گردید. مقایسه بین ارزش‌های اصلاحی ژنومی برآورد ...  بیشتر

جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران

علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ پیتر آرایمر؛ تمتی جان برن؛ مهدی تقی نژاد

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 269-278

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28535

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی جنبه های اقتصادی و برآورد ضرایب شاخص برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران بود. از مدل سازی زیست اقتصادی صفت به صفت، برای برآورد ارزش های اقتصادی صفات استفاده شد. ارزش اقتصادی مطلق برآورد شده برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش، به ترتیب16400- و 17900- ریال به ازای یک گاو در سال بود. به دلیل تاثیر ...  بیشتر

استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

حسین مهربان؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ ونولیا ایبانز اسکریچ

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 123-130

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24916

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی بر روی منحنی شیردهی و تشکیل شاخص انتخاب اصلاحی براساس این مؤلفه‌ها جهت تغییر منحنی شیردهی، برآورد واریانس ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی و همچنین برآورد وراثت‌پذیری این شاخص در گاوهای هلشتاین ایران بود. بدین منظور دوره شیردهی 301 (5 الی 305) روزه به 10 مرحله به گونه‌ای ...  بیشتر