بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران

مسلم مقبلی دامنه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32153

چکیده
  در این تحقیق از اطلاعات مربوط به دوره­های شیردهی اول و دوم گاو­های هلشتاین ایران که طی سال­های1386 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید.اطلاعات مورد استفاده شامل374170 رکورد روز­آزمون تولید شیر و چربی مربوط به 54580 حیوان در 205 گله بود. مؤلفه­های (کو) واریانس با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و نرم­افزار ...  بیشتر

تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ‌فوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره-های پرواری کرمانی

امید دیانی؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ احمد آیت الهی مهرجردی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 275-283

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه سیلاژ گریپ فوروت ضایعاتی به جای سیلاژ ذرت بر عملکرد و ترکیب بدن بره‎های پرواری کرمانی بود. بدین منظور، از 27 راس بره نر به وزن 5/2±5/18 کیلوگرم و سن 10±150 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جهت تهیه سیلاژ مرکبات، گریپ فوروت ضایعاتی خرد و به نسبت 4 به 1 با کاه گندم مخلوط و به مدت 60 روز سیلو گردید. ...  بیشتر